Obowiązki osób kierujących pracownikami i pracowników

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby kierujące pracownikami są zobowiązane do:

¨ organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

¨ dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

¨ organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac, z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

¨ dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

¨ egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp,

¨ zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika.

Pracownik jest przede wszystkim obowiązany:

¨ znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

¨ wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

¨ dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

¨ stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

¨ poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

¨ niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym niebezpieczeństwie,

¨ współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

UWAGA!

Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, po zawiadomieniu przełożonego, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika lub innych osób, lub gdy praca wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej, a jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek nieko­rzystnych dla niego konsekwencji z powodu pow­strzy­mania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w ww. przypadkach.

Skomentuj