Obowiązki osób obsługujących urządzenia energetyczne

Obowiązki osób obsługujących urządzenia energetyczne

Szczegółowe uregulowania organizacyjne, jakie przyjęto w danym zakładzie, mogą być w szczegółach odmiennie uregulowane, niemniej jednak powinny być tak określone, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych, w tym cieplno-mechanicznych, całość zagadnień powinna być odpowiednio uporządkowana.

Niezbędne są:

  • odpowiednie akty prawne wydane przez pracodawcę,
  • organizacja i bezpośredni nadzór nad ich przestrzeganiem,
  • prowadzenie bezpośredniej eksploatacji urządzeń zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładzie.

Obowiązki te spoczywają odpowiednio na:

  • pracodawcy,
  • osobach dozoru,
  • pracownikach eksploatacji.

Pracodawca wydaje i zatwierdza m.in.:

  • szczegółową instrukcję organizacji bezpiecznej pracy(zwaną „instrukcją bhp”),
  • wykaz stanowisk osób dozoru i eksploatacji, zobowiązanych do uzyskania niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych oraz szczegółowe instrukcje eksploatacji urządzeń,
  • wykaz odzieży ochronnej i roboczej przysługującej na danym stanowisku pracy wraz z okresem jej użytkowania
  • wykaz stanowisk szczególnie uciążliwych, na których przysługują odpowiednie posiłki i napoje regeneracyjne.

Pracodawca wydaje polecenia usunięcia uchybień w zakresie bhp, zapewnia wykonanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy oraz organizuje odpowiednie szkolenia okresowe dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skomentuj