Obowiązki osób obsługujących urządzenia energetyczne

Obowiązki osób obsługujących urządzenia energetyczne

Szczegółowe uregulowania organizacyjne, jakie przyjęto w danym zakładzie, mogą być w szczegółach odmiennie uregulowane, niemniej jednak powinny być tak określone, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

Obowiązki osób dozoru:

 • organizują stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz prowadzą bieżącą kontrolę ich stanu,
 • wydają i zatwierdzają instrukcje stanowiskowe,
 • zapewniają terminowe okresowe przeszkolenia pracowników oraz posiadanie przez nich ważnych zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 • zapewniają pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz nadzorują, by środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem,
 • organizują, przygotowują i prowadzą pracę w sposób zabezpieczający przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i schorzeniami związanymi z warunkami pracy,
 • zapewniają i egzekwują od podległego personelu bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń (stanowisk) pracy i wyposażenia technicznego,
 • zapewniają przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp.

Należy również podkreślić, że kierownictwo zakładu oraz osoby dozoru uczestnicząc zazwyczaj w procesie decyzyjnym obejmującym wymianę istniejącego parku maszynowego (w tym urządzeń cieplno-mechanicznych) lub instalowanego w ramach rozbudowy zakładu musi brać pod uwagę wymagania zasadnicze (minimalne) określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.).

Obowiązki pracowników (eksploatacji):

 • znać obowiązujące instrukcje eksploatacji urządzeń oraz instrukcje stanowiskowe w zakresie swojego stanowiska pracy,
 • znać ogólne przepisy i zasady bhp,
 • brać udział w okresowych szkoleniach i instruktażach,
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegać wydanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych,
 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz porządek w miejscu pracy,
 • używać przydzielonej odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie z przeznaczeniem,
 • poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz stosować się do zaleceń lekarskich,
 • niezwłocznie powiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku przy pracy lub występującym zagrożeniu życia lub zdrowia.

Obowiązki osób eksploatacji (pracowników) dotyczą w odpowiednim zakresie, wynikającym z charakteru pracy, zarówno osób dozoru, jak i kierownictwa zakładu.

Skomentuj