Obowiązki pracodawców w zakresie szczepień ochronnych

Obowiązki pracodawców w zakresie szczepień ochronnych

GIS przypomina, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia szczepień ochronnych pracownikom szczególnie zagrożonym wystąpieniem niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w miejscu pracy.

Obecna sytuacja epidemiologiczna

Mając na uwadze:

  • znaczny wzrost zachorowań na choroby zakaźne, w szczególności na odrę oraz obserwowany w ostatnich latach znaczny spadek poziomu wyszczepialności;
  • wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, która umieściła opóźnianie i uchylanie się od szczepień na liście 10 największych zagrożeń dla zdrowia na świecie;
  • ryzyko wystąpienia epidemii oraz szerzenia się chorób zakaźnych;
  • szczególną sytuację pracowników ochrony zdrowia (narażonych zwłaszcza na działanie szkodliwych czynników biologicznych).

Główny Inspektor Sanitarny zauważa, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca ma obowiązek stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe, ograniczających stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 2221 kodeksu pracy).

Obowiązek pracodawcy

Stosownie do art. 226 i 227 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek:

  • dokonania oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą czyli prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy;
  • stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, w tym stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności w postaci szczepień.

Należy pokreślić, że pracodawca zobowiązany jest nie tylko do realizowania powszechnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ale jego zadanie sprowadza się również do zagwarantowania faktycznego bezpieczeństwa (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2016 r. III PK 146/15).

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Komentarze (1)

Nie tylko szczepienia są obowiązkowe...

Pracodawca - 12 lipca 2019 12:46

Polskie prawo nakłada na pracodawców wiele obowiązków. By je wszystkie wypełnić naprawdę trzeba być obeznanym w każdej kwestii, a jeżeli coś się pominie, to grożą kary. Jeśli chodzi o kwestie bhp, to dobrym pomysłem jest przeprowadzenie audytu, czyli kontroli przez inspektorów bhp, którzy wskażą ewentualne niedociągnięcia. Pozwoli to uniknąć wielu problemów w przyszłości. Polecam poczytać więcej o takich usługach: https://www.seka.pl/uslugi/uslugi-bhp-i-ppoz/audyt-bhp/

Skomentuj