Obowiązki pracodawcy w okresie jesienno-zimowym

Obowiązki pracodawcy w okresie jesienno-zimowym

Zbliżająca się zima oraz niskie temperatury zobowiązują pracodawcę do przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Czego możemy wymagać od naszego pracodawcy w okresie niskich temperatur?

Regulacje dotyczące wymagań stawianych pracodawcy w okresie niskich temperatur określone zostały w rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ww. aktu wykonawczego pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom minimalną temperaturę w pomieszczeniach pracy wynoszącą:

  • 14°C – dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna,
  • 18°C – dla pomieszczeń, gdzie pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną, bądź świadczą pracę biurową.

Przede wszystkim temperatura w pomieszczeniach powinna być dostosowana do metod pracy i wysiłku, który jest niezbędny do jej wykonywania.

Ponadto pracodawca powinien zadbać, aby pomieszczenia i stanowiska pracy były zabezpieczone przed niekontrolowanym odpływem ciepła oraz przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz.

W przypadkach, gdy pomieszczenie pracy ogrzewane jest przez systemy klimatyzacji, pracodawca musi pamiętać o oczyszczeniu powietrza z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Także strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Praca na otwartej przestrzeni

Zgodnie z ww. rozporządzeniem pracodawca ma obowiązek zorganizować bezpieczne stanowiska pracy, także na otwartej przestrzeni, tak aby pracownicy byli chronieni przed warunkami atmosferycznymi, w tym przed opadami i niskimi temperaturami.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia służące do podgrzewania posiłków.

W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16°C, a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2 .

W przypadkach, gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie pomieszczeń, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej (np. koksowniki).

Skomentuj