Obowiązki pracodawcy w okresie jesienno-zimowym

Zbliżająca się zima oraz niskie temperatury zobowiązują pracodawcę do przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Czego możemy wymagać od naszego pracodawcy w okresie niskich temperatur?

Regulacje dotyczące wymagań stawianych pracodawcy w okresie niskich temperatur określone zostały w rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ww. aktu wykonawczego pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom minimalną temperaturę w pomieszczeniach pracy wynoszącą:

  • 14°C – dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna,
  • 18°C – dla pomieszczeń, gdzie pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną, bądź świadczą pracę biurową.

Przede wszystkim temperatura w pomieszczeniach powinna być dostosowana do metod pracy i wysiłku, który jest niezbędny do jej wykonywania.

Ponadto pracodawca powinien zadbać, aby pomieszczenia i stanowiska pracy były zabezpieczone przed niekontrolowanym odpływem ciepła oraz przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz.

W przypadkach, gdy pomieszczenie pracy ogrzewane jest przez systemy klimatyzacji, pracodawca musi pamiętać o oczyszczeniu powietrza z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Także strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Praca na otwartej przestrzeni

Zgodnie z ww. rozporządzeniem pracodawca ma obowiązek zorganizować bezpieczne stanowiska pracy, także na otwartej przestrzeni, tak aby pracownicy byli chronieni przed warunkami atmosferycznymi, w tym przed opadami i niskimi temperaturami.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiające im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia służące do podgrzewania posiłków.

W pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16°C, a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2 .

W przypadkach, gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie pomieszczeń, należy zapewnić pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej (np. koksowniki).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 279) pracodawca jest obowiązany, pracownikom zatrudnionym w systemie ciągłym przy pracach prowadzonych na otwartej przestrzeni, zapewnić posiłki regeneracyjne i napoje. Rodzaj i temperatura tych posiłków powinna być zależna od warunków wykonywanej pracy.

Zapewnienie przez pracodawcę posiłku uzależnione jest jednak od intensywności wykonywania pracy. Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. Pod warunkiem, że prace te są wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Same ciepłe napoje wydawane są dla pracujących zimą na zewnątrz, bez względu na wydatek energetyczny, zawsze gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 10°C. Należy także zaznaczyć, iż napoje – inaczej niż posiłki – powinny być dostępne dla pracowników przez całą zmianę roboczą w ilości niezbędnej do zaspokojenia ich potrzeb.

Na podstawie zapisów zawartych w Załączniku Nr 2 (tabela 1 i 2) rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony stóp i rąk. Sam obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, a także odpowiedniej odzieży i butów roboczych, regulują przepisy działu X rozdziału IX Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1794 r. – Kodeks pracy (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.).,
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 279).

Skomentuj