Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp na budowie

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp na budowie

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany:

  1. chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W szczególności pracodawca jest odpowiedzialny za:

√ organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

√ zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp, wydawanie polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń,

√ reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

√ zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

√ uwzględnienie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,

√ zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń organów nadzoru nad warunkami pracy,

√ zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy;

  1. znać w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy ciążące na nim obowiązki, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. przekazywać pracownikom informacje o:

√ zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników,

√ działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,

√ pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Informacja o ww. osobach obejmuje:

Skomentuj