Obrót chemikaliami  a kultura bezpieczeństwa

Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa

Dlaczego właściwie warto zadbać o kulturę bezpieczeństwa w zakresie stosowania, usuwania, przewozu i magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów?

Jednym z istotniejszych czynników wpływających na efektywny przepływ surowców, produktów, substancji i mieszanin w danym przedsiębiorstwie jest dobrze zorganizowany transport, ich magazynowanie i czynności towarzyszące obu tym procesom. Jednak kiedy chemikalia znajdą się na terenie przedsiębiorstwa, gdzie są wykorzystywane do celów przemysłowych, nie ulega wątpliwości, że jest to etap, w którym pracownik jest najbardziej narażony na bezpośredni kontakt z nimi. Wtedy właśnie szereg różnorodnych czynników i ich kombinacji może doprowadzić do negatywnych następstw, będących skutkiem wystąpienia zagrożenia, incydentu lub wypadku. Zdrowie i życie ludzkie nie ma ceny, stąd bardzo ważne jest uświadomienie pracowników o zagrożeniach stwarzanych przez chemikalia, sposobach ich magazynowania, postępowania, usuwania oraz reagowania w sytuacjach awaryjnych. Oprócz najważniejszego aspektu, którym jest zdrowie i życie ludzkie, dzięki posiadanej wiedzy i świadomości minimalizujemy również ryzyko strat w zakresie środowiska naturalnego i mienia.

Często w publikacjach używam terminu „chemikalia”, pomimo że jest to pojęcie według mnie potoczne, ponieważ bardzo trudno znaleźć jedno uniwersalne określenie, obejmujące całe spektrum substancji chemicznych, mieszanin, przedmiotów je zawierających z tego względu, że nomenklatura w tym zakresie będzie uzależniona właściwie od prawodawstwa, zgodnie z którym będziemy rozpatrywać dane zagadnienie. Import, produkcja, dostarczanie, magazynowanie, transport poszczególnych substancji i/lub mieszanin obwarowane są wieloma aktami prawnymi, zarówno o zasięgu międzynarodowym, jak i krajowym. Biorąc pod uwagę działalność związaną z przewozem, w aspekcie aktów prawnych, prawodawstwo międzynarodowe będzie uzależnione od tego, w jaki zakres transportu przedsiębiorstwo jest zaangażowane, tj.:

– Przewozy drogowe towarów niebezpiecznych – Umowa ADR,

– Przewozy kolejowe towarów niebezpiecznych – Regulamin RID/Załącznik 2 do SMGS,

– Przewozy śródlądowe towarów niebezpiecznych – Umowa ADN,

– Przewozy morskie towarów niebezpiecznych – m.in. IMDG Code,

– Przewozy lotnicze towarów niebezpiecznych – ICAO TI/IATA DGR.

Teoria poparta praktyką

Na pozór formalistyczne zapisy i restrykcje prawne nie są tylko i wyłącznie nonsensownymi wytycznymi, które należy poznać od strony teoretycznej. Są przede wszystkim logicznymi zasadami, opartymi na wnioskach, które należy wyciągnąć z pracy wykonywanej z różnymi materiałami, poznając je wtedy wielopłaszczyznowo. Specjalista pracujący wiele lat w tej branży doskonale wie, że teorię należy poprzeć wieloletnią praktyką, pozwalającą na odnajdywanie „złotego środka”, polegającego na logicznym i rozsądnym rozpatrywaniu każdego problemu, bez upartego, utartego schematu „trzymania się” tylko i wyłącznie przepisów.

Dlaczego właściwie warto zadbać o kulturę bezpieczeństwa w zakresie stosowania, usuwania, przewozu i magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów?

Bo można tylko i wyłącznie na tym zyskać. Przez te działania można zawalczyć o:

–  wzrost efektywności pracy personelu i procesów produkcyjnych, co przekłada się na ogólną efektywność firmy,

– większą konkurencyjność rynku, którego tendencja wykazuje znaczny wzrost w większości branż związanych z obrotem chemikaliami,

–  ochronę wspólnej przestrzeni poprzez ograniczenie kosztów, dbanie o zdrowie i życie pracowników, dbanie o środowisko,

– zwyczajne ludzkie postrzeganie firmy na zewnątrz przez klientów/konsumentów, co bez wątpienia przekłada się na wzrost efektywności sprzedaży produktów końcowych.

Skomentuj