Ocena ryzyka a ewentualność atmosfery wybuchowej

Atmosfera wybuchowa to mieszanina z powietrzem w warunkach atmosfer. substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.

Pracodawca przeprowadza kompleksową ocenę ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Bierze przy tym pod uwagę co najmniej:

– prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej,

– prawdopodobieństwo wystąpienia, a także uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym również wyładowań elektrostatycznych,

– eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane w zakładzie pracy substancje chemiczne i ich mieszaniny, a także zachodzące procesy oraz ich wzajemne oddziaływania,

– rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

 Tematykę tę szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. nr 138, poz. 931).

 Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej obejmuje również miejsca pracy, które są lub mogą być połączone przez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

 Prawidłowego określenia ilości atmosfery wybuchowej dokonuje się na podstawie odpowiednich regulacji prawnych. Chodzi tu przede wszystkim o:

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719),

– przepisy dotyczące specyfikacji technicznych.

Z kolei w miejscach pracy, w których atmosfera wybuchowa może wystąpić w ilościach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pracujących osób, pracodawca, zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zapewnia bezpieczeństwo oraz właściwy nadzór wspomnianych osób, wprowadzając adekwatne do zagrożenia techniczne lub organizacyjne środki ochronne, niezbędne do realizacji celów polegających na zapobieganiu wybuchom i zapewnieniu ochrony przed ich skutkami.

 Określając takie środki, trzeba zapewnić realizację następujących celów w poniższej kolejności:

– zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej,

– zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej,

– ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących.

Techniczne lub organizacyjne środki ochronne pracodawca może łączyć bądź uzupełniać środkami przeciwdziałającymi rozprzestrzenianiu się wybuchu.

Pracodawca w ustalonym przez siebie terminie, określonym w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem, musi dokonywać systematycznego przeglądu stosowanych środków ochronnych.

Natomiast w razie zajścia zmian mających wpływ na realizację celów polegających na zapobieganiu wybuchom i zapewnieniu ochrony przed ich skutkami podjęte środki ochronne powinny zostać niezwłocznie poddane przeglądowi oraz weryfikacji.

Pracodawca, na podstawie oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, przed udostępnieniem danego miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Jeżeli dane miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom, które mogą wpłynąć na wynik oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, pracodawca powinien niezwłocznie zaktualizować dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Pracodawca może łączyć dokument zabezpieczenia przed wybuchem z innymi, podobnymi dokumentami lub sprawozdaniami o tym samym znaczeniu, opracowanymi na podstawie odpowiednich przepisów.

Skomentuj