Ocena ryzyka a zapobieganie wypadkom przy pracy

Ocena ryzyka a zapobieganie wypadkom przy pracy

Poprawnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego stwarza podstawę do podjęcia działań, mających na celu zapobieganie chorobom oraz wypadkom wywołanym przez zagrożenia pojawiające się w miejscu pracy.

Przez ryzyko zawodowe rozumiemy prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Aby dokonać oceny ryzyka pracodawca musi odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • Co się może stać złego moim pracownikom podczas wykonywania pracy?
 • Co z otaczających w zakładzie pracy przedmiotów, maszyn, używanych cieczy lub gazów może spowodować urazy lub choroby i w jaki sposób może się to stać?
 • Jeśli komuś stałaby się krzywda, to co mu grozi – np. ostre zatrucie, złamanie kończyn itp.

Ryzyko zawodowe związane z danym zagrożeniem, o czym należy pamiętać także przy analizie wypadków przy pracy, oceniane jest na podstawie dwóch elementów:

 • prawdopodobieństwa (możliwości) wystąpienia urazu ciała lub utraty zdrowia, oraz
 • najwyższej dającej się przewidzieć ciężkości urazu ciała lub pogorszenia stanu zdrowia.

Przy szacowaniu ciężkości możliwego urazu lub utraty zdrowia związanego z ustalonym zagrożeniem, powinno się przyjmować najgorszy z możliwych scenariuszy. Dotyczy to każdej sytuacji, gdy prawdopodobieństwo ciężkiego urazu lub pogorszenia stanu zdrowia wydaje się niewielkie, ale jeżeli już wystąpi to może doprowadzić nawet do śmierci, np. prawdopodobieństwo wybuchu z gazem przy zachowaniu odpowiednich wymagań technicznych jest niewielkie, ale przy wystąpieniu takiego zdarzenia skutki mogą być poważne.

Przy ustalaniu prawdopodobieństwa wystąpienia urazu ciała lub utraty zdrowia należy zwracać uwagę na takie elementy, jak: 

 • jaka jest możliwość wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego,
 • jak często i ile czasu pracownik jest narażony na zagrożenie czynnikiem niebezpiecznym lub szkodliwym (czas ekspozycji),
 • czy istnieje możliwość uniknięcia lub ograniczenia skutków zdarzenia.

Możliwość wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego ma dominujące znaczenie przy ocenie elementów ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami, których oddziaływanie ma charakter urazowy (głównie z zagrożeniami mechanicznymi).

Przy uwzględnianiu czasu narażenia pracowników na zagrożenie należy zwrócić uwagę na:

 • konieczność dostępu do strefy zagrożenia (np. z powodu konserwacji maszyny lub naprawy, względów produkcyjnych),
 • czynności, jakie musi wykonać pracownik podczas dostępu do strefy zagrożenia (np. ręczne podawanie materiału obrabianego),
 • czas, jaki musi spędzić pracownik w strefach zagrożenia,
 • częstość pojawiania się w strefie zagrożenia.

Skomentuj