Ocena ryzyka zawodowego – czynniki szkodliwe

Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy. 

Pracodawca jest obowiązany:

  • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające,
  1. informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
  2. stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:
  • utrzymywać w stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz służące do pomiarów tych czynników,
  • przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Czynniki występujące w procesach pracy

Rodzaj czynników Przykłady czynników

 

 

 

 

 

Czynniki fizyczne

– czynniki mechaniczne (przemieszczające się maszyny, transportowane przedmioty, elementy: ruchome, spadające, ostre lub wystające, powierzchnie śliskie, nierówne, niestabilne itp.),

– drgania mechaniczne,

– hałas,

– promieniowanie optyczne,

– promieniowanie jonizujące,

– prąd elektryczny,

– pyły

 

 

 

 

 

 

 

Czynniki chemiczne

– toksyczne,

– żrące,

– drażniące,

– uczulające,

– rakotwórcze,

– mutagenne,

– upośledzające funkcje rozrodcze

 

 

Skomentuj