Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

W warsztacie, tak jak w każdym innym zakładzie pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy korzystaniu z podnośników należy zachować szczególną ostrożność tj.:

 • należy pamiętać, że wózki jezdniowe, podnośniki i inne urządzenia mechanicznego transportu bliskiego mogą obsługiwać tylko przeszkolone i uprawnione osoby;
 • należy zawsze przestrzegać ograniczeń dotyczących nośności i udźwigu przy podnoszeniu pojazdów i przedmiotów (zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia i w instrukcji producenta);
 • zwracać uwagę, czy wszystkie eksploatowane urządzenia podnośnikowe mają ważną decyzję UDT zezwalającą na ich eksploatację, czy urządzenia zabezpieczające przed opadaniem podnośnika są okresowe sprawdzane.

Oprócz powyższych zasad i wymagań, pracownik pracując na kanałach technicznych zobowiązany jest:

 • starannie zabezpieczyć naprawiane pojazdy przed niekontrolowanym przemieszczeniem się (hamulec bezpieczeństwa, blokady kół);
 • stosować narzędzia ręczne zgodnie z przeznaczeniem, właściwie dobrane do wykonywanej pracy;
 • pewnie mocować obrabiane przedmioty. Należy ręce i nogi chronić przed dostępem do strefy niebezpiecznej, w której pracują ostre, wirujące lub mogące spowodować inny uraz elementy;
 • upewnić się, że maszyna na której prowadzone są prace jest właściwie posadowiona, zamocowana i podłączona do instalacji elektrycznej, czy osłony i inne urządzenia ochronne są na miejscu i są sprawne.

Warsztat samochodowy to także miejsce, w którym występują zagrożenia pożarowe, wybuchowe oraz chemiczne. Dlatego należy we właściwy sposób chronić skórę oraz drogi oddechowe. Zagrożenia te związane są ze stosowaniem środków chemicznych używanych w myciu, dezynfekcji oraz farb, lakierów, gazów wydzielanych podczas spawania.

Aby unikać tego typu niebezpieczeństwa należy zastosować się do poniższych zasad:

 1. czytać etykiety preparatów chemicznych stosowanych w zakładzie. Powinny być one przechowywane w oznaczonych pojemnikach, zgodnie ze wskazówkami producenta;
 2. w przypadku stosowania preparatów, które działają drażniąco na skórę, oczy bądź drogi oddechowe – pamiętać o środkach ochrony indywidualnej: okulary ochronne, rękawiczki, półmaski dopasowane do kształtu twarzy;
 3. zwrócić uwagę, czy instalacja elektryczna w zakładzie, przewody elektryczne elektronarzędzi, przedłużacze mają nieuszkodzoną izolację, czy gniazda elektryczne spełniają wymogi ochrony przeciwporażeniowej i zamocowane są solidnie na ścianach/ blatach. Należy także w razie konieczności stosować przenośne urządzenia zasilane napięciem bezpiecznym (24 V);
 4. wyposażyć zakład w niezbędny sprzęt do gaszenia pożarów, dostosowany do substancji chemicznych używanych w zakładzie. Upewnić się, że wyznaczona droga ewakuacyjna nie jest zastawiona i możliwe jest bezpieczne wydostanie się z pomieszczenia w razie pożaru.

Skomentuj