Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

W warsztacie, tak jak w każdym innym zakładzie pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy pracach związanych z lakierowaniem i malowaniem pojazdów należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze należy prace te wykonywać w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu lakierni spełniającej wymagania określone w przepisach. Po drugie w lakierni nigdy nie wykonuje się czynności, które mogłyby wywołać iskrę, nie stosuje się w niej piecyków czy grzejników (w tym elektrycznych i gazowych). Należy stosować wyłącznie narzędzia elektryczne z atestami przeciwwybuchowymi lub narzędzia zasilane pneumatycznie. Po trzecie podczas szlifowania i lakierowania konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej: masek o odpowiedniej filtracji, fartuchów (w przypadku lakierowania również kombinezonu z długimi rękawami i kapturem), rękawic, obuwia roboczego, a także ochronników słuchu. Po czwarte lakiery i ich rozpuszczalniki należy przygotowywać i przechowywać w osobnym pomieszczeniu. 

Oprócz czynności wskazanych powyżej, dobre praktyki trzeba stosować również przy takich czynnościach jak:

Serwisowanie i naprawy mechaniczne

  • należy zachowywać szczególną ostrożność przy wprowadzaniu pojazdu na stanowisko naprawcze. Przed podniesieniem samochodu trzeba sprawdzić stan podnośnika. W przypadku podnośników ręcznych skontrolować stan zapadki, gwintu, podstawki i główki. Przy ręcznych podnośnikach hydraulicznych sprawdzić, czy nie ma wycieków płynu;
  • pamiętać, by gazy spalinowe z pracującego silnika znajdującego się w warsztacie były odbierane bezpośrednio z wylotu układu wydechowego i odprowadzane specjalnym przewodem poza pomieszczenie warsztatu;
  • przed uruchomieniem silnika po naprawie sprawdzić, czy wszystkie jego części są prawidłowo przykręcone oraz czy nie leżą na nim zapomniane narzędzia lub części. Nie należy wlewać paliwa do gaźnika w chwili, gdy uruchamia się silnik oraz gdy silnik pracuje;
  • prace w narażeniu na kontakt z elektrolitami (stosowane w akumulatorach) wykonywać tylko w ubraniu kwasoodpornym, fartuchu, rękawicach i gumowych butach oraz okularach ochronnych w szczelnej oprawie. Stan naładowania akumulatorów należy sprawdzać próbnikiem widełkowym, a do przenoszenia stosować specjalne uchwyty.

Wymiana i wulkanizacja opon

  • do zdejmowania i zakładania opon na obręcze kół należy używać montażownic o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym. Niedopuszczalne jest zakładanie opon na obręcz koła o krawędziach uszkodzonych/pozaginanych;
  •  przy osadzaniu ciężkich kół na wrzecionie wyważarki posługiwać się podnośnikiem;
  • używać wyciągów miejscowych przy szlifierkach do czyszczenia i usuwania gum;
  • przy pracach w serwisie ogumienia zawsze stosować rękawice ochronne, które mają na celu wyeliminowanie kontaktu skóry dłoni z zanieczyszczeniami drogowymi.

Skomentuj