Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

Ochrona pracownika w warsztacie samochodowym

W warsztacie, tak jak w każdym innym zakładzie pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cięcie i spawanie

  • przed przystąpieniem do naprawy nadwozia z zastosowaniem cięcia, spawania, zgrzewania czy prostowania z podgrzaniem elementu – zawsze najpierw należy wymontować zbiornik paliwa i akumulator (w pierwszej kolejności odłączając masę);
  • niedopuszczalne jest zbliżanie się do łańcuchów i prostowanych części nadwozia w trakcie pracy siłowników hydraulicznych do naciągania odkształconych nadwozi;
  • przewody do gazów technicznych używanych w procesie spawania należy zawieszać i przechowywać w sposób uniemożliwiający załamywania – ich długość powinna wynosi co najmniej 5 m. Butle z tlenem i acetylenem przechowywać daleko od źródła ciepła. Butle o pojemności ponad 10 dm3 przenosić razem z drugą osobą lub przewozić na specjalnych wózkach. W czasie pobierania gazów butle należy ustawić w pozycji pionowej lub zbliżonej do pionowej. Odległość płomienia palnika od butli musi wynosić co najmniej 1 m;
  • osoby posługujące się sprzętem spawalniczym musza mieć odpowiednie uprawnienia.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1139);
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. poz. 156);
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji prowadzących badania techniczne pojazdów (Dz. U. poz. 275);
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1488).

Źródła pomocnicze:

  1. www.pip.gov.pl

Skomentuj