Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 3

Kolejna część zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej

12. Dlaczego szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej trwa tak długo?

Zakres tematyczny szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej określony jest w § 4.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ilość godzin dydaktycznych na szkoleniu określona została w „Programie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej” zatwierdzonym w dniu 22 lutego 2010 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Czas szkolenia jest związany z wiadomościami, które musi posiadać przyszły inspektor ochrony przeciwpożarowej, aby prawidłowo realizować nałożone na niego zadania, o których jest mowa w art. 4.2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zakres tych zadań jest bardzo szeroki, więc zakres tematyczny i ilość godzin dydaktycznych musi być do niego dostosowana.  

13. Gdzie można odbyć szkolenie dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i gaśnic?

W przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej określenie „konserwator sprzętu przeciwpożarowego i gaśnic” nie istnieje. Szkolenia takie – zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej — może prowadzić każdy. Dla przykładu Szkolenia dla Konserwatorów Podręcznego Sprzętu Gaśniczego prowadzi Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz wiele innych firm (zachęcam do poszukiwania w internecie).

Aby w pełni wyjaśnić poruszane zagadnienie należy zauważyć, że obowiązek dotyczący zapewnienia konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, o którym jest mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (art. 4.2. tejże ustawy). Osoby te wymienione są w artykułach 4.2a oraz 4.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Szkolenie tych osób mogą prowadzić instytucje wymienione w § 5.1. oraz § 5.2. § 6. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i tylko one mogą wydawać zaświadczenia o ukończeniu, które potwierdzają te kwalifikacje.

14. Kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie prac spawalniczych?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Na podstawie §36 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, w którym prace niebezpieczne pod względem pożarowym będą wykonywane, przed rozpoczęciem wykonywania tych prac:

1) ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane,

2) ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy,

4) zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,

5) zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

Czyli po stronie właściciela, zarządcy lub użytkownika leży analiza zagrożeń oraz podjęcie decyzji o zakresie prac przygotowawczych i zabezpieczających, nadzór nad osobami wykonującymi prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz kontrola miejsca ich wykonywania w trakcie i po ich zakończeniu. Dalsze zapisy tego rozporządzenia dotyczą także wykonujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym, gdyż wymagają aby podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne,

2) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości,

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe,

5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Odpowiedzialność za naruszenie powyższych przepisów jest jasno określona w art. 82 § 1 ustawy z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, gdzie znajdujemy zapis: „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na […] wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymaganego zabezpieczenia, […] podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Autor:

mgr inż. Krzysztof T. Kociołek

Poprzednie części zagadnień:

część 2

część 1

Skomentuj