Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 4

Kolejna część zagadnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej

15. Czy do każdego pożaru należy wezwać straż pożarną? Nawet gdy pożar ugasimy samodzielnie?

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w art. 9 nakłada na nas następujący obowiązek: „Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.”. Czyli wezwanie pomocy (zawiadomienie) nie jest związane ze stanem pożaru (ugaszony – nie ugaszony), lecz z samym faktem jego zauważenia.

Spełnienie ustawowego obowiązku o zauważeniu i ugaszeniu pożaru wydaje się nie być jednoznaczne z przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej: decyzje o wysłaniu ich podejmuje dyspozytor.

16. Czy specjalista bhp bez jakichkolwiek uprawnień z zakresu ppoż. może szkolić nowo przyjętego pracownika z tego zakresu (chodzi o szkolenie wstępne)? Jeśli nie, to jakie trzeba mieć kwalifikacje?

Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej mówi: „Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.”. Wśród tych „czynności wymienionych w art. 4 ust. 1 znajduje się także „zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi”. Czyli aby móc „zapoznawać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi”, także na szkoleniu wstępnym, należy posiadać ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej, albo tytuł zawodowy technika pożarnictwa, inżyniera pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego (por. art. 2a i art. 2b tejże ustawy).

Nie należy zapominać o odpowiednim przygotowaniu pedagogicznym wynikającym z wymogów ustawy o systemie oświaty.

17. Czy istnieje obowiązek przeprowadzania ćwiczebnej ewakuacji pracowników firmy?

Tak, ale nie każdej. Obowiązek ten dotyczy właścicieli lub zarządców obiektów przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu powinno zostać przeprowadzone co najmniej raz na 2 lata. Jeżeli zaś w obiekcie cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, co w szczególności dotyczy: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, należy dokonać go co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym/miejskim Państwowej Straży Pożarnej.

Należy pamiętać, aby o zamiarze i terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nie później niż na tydzień przed jego przeprowadzeniem (§ 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

18. Prowadzę butik w galerii handlowej. Czy powinienem dla tego butiku mieć opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Nie. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się dla obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe. W znanych mi galeriach handlowych butiki nie są pomieszczeniami wydzielonymi pożarowo. IBP powinna być opracowana dla całej galerii handlowej, a wszyscy zarządcy powierzchni handlowych oraz ich pracownicy powinni być z IBP zapoznani.

Autor:

mgr inż. Krzysztof T. Kociołek

Poprzednie części zagadnień:

część 3

część 2

część 1

Skomentuj