Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 5

Kolejne pytania i odpowiedzi związane z ochroną przeciwpożarową

19. Ile gaśnic powinno być na stacji benzynowej?

Zgodnie z § 120 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853) stacja paliw płynnych powinna być wyposażona w następujący sprzęt przeciwpożarowy:

1) 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda;

2) 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda;

3) 3 koce gaśnicze;

4) 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego.

 20. Czy dla każdej stacji benzynowej wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3;

3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.

Na stacjach paliw płynnych wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem, więc opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla stacji paliw jest konieczne.

 21. Czy pracownicy stacji benzynowej muszą być wyznaczani do gaszenia pożarów?

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t.: Dz.U. 2014 poz. 1502, z późn. zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Powyższy przepis dotyczy wszystkich pracodawców, także zatrudniających pracowników na stacji paliw.

Autor:

mgr inż. Krzysztof T. Kociołek

Poprzednie części zagadnień:

część 4

część 3

część 2

część 1

Skomentuj