Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 6

Kolejne pytania i odpowiedzi związane z ochroną przeciwpożarową

22. Czy w dwukondygnacyjnym budynku szkoły podstawowej (parter i pierwsze piętro – grupa wysokości – niskie), w którym znajduje się oddział przedszkolny, w klatkach schodowych musi być zainstalowany system oddymiania?

Tak, zgodnie z § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) w budynku niskim (N) zawierającym strefę pożarową ZL II (a do takiej kwalifikowane jest przedszkole) istnieje obowiązek stosowania klatek schodowych obudowanych i zamykanych drzwiami oraz wyposażonych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

23. Czy znajdujące się w kamienicy mieszkalnej drewniane schody są zgodne z przepisami przeciwpożarowymi?

Zgodnie z § 249 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) biegi i spoczniki schodów służących ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 60 w budynkach o klasie odporności pożarowej „A”, „B” oraz „C”, lub klasę odporności ogniowej co najmniej R 30 w budynkach o klasie odporności pożarowej „D” i „E”, a schody wykonane z drewna bez odpowiedniej impregnacji przeciwogniowej tego warunku nie spełniają.

Jednak wymóg powyższy nie dotyczy przypadków, gdy klatka schodowa jest na każdej kondygnacji wydzielona przedsionkami przeciwpożarowymi.

24. W jakiej najdalszej odległości od budynku musi być zainstalowany hydrant?

Na podstawie § 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, a odległość najbliższego hydrantu do chronionego obiektu budowlanego nie może przekroczyć odległości 75 m.

25. Ile hydrantów zewnętrznych musi zabezpieczać budynek?

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu uzależniona jest od kubatury brutto budynku (patrz: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). W przypadku zaś obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych ilość wody do celów przeciwpożarowych uzależniona jest od gęstości obciążenia ogniowego oraz powierzchni strefy pożarowej. 

Woda do celów przeciwpożarowych niekoniecznie musi być dostarczona z sieci hydrantowej – może ona pochodzić także ze źródeł uzupełniających (np. przeciwpożarowe zbiorniki wody). Dlatego trudno odpowiedzieć wprost na temat ilości hydrantów – trzeba wykonać odpowiednie obliczenia dla konkretnego obiektu.

26. Czy między garażem a częścią mieszkalną w domu jednorodzinnym wymagane jest zainstalowanie drzwi przeciwpożarowych?

Nie, jednak zastosowanie takich drzwi na pewno podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców w przypadku ewentualnego pożaru garażowanego samochodu. 

27. Do czego służą hydranty 33?

Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 33 mm muszą być stosowane w garażu jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych oraz w garażu wielokondygnacyjnym. Dopuszcza się stosowanie hydrantów 33 w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m 2 i powierzchni przekraczającej 200 m 2 , oraz przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m 2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m 2 , usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach i w tych pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1000 MJ/m 2 .
Autor: bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek

Skomentuj