Ochrona przeciwpożarowa w pytaniach i odpowiedziach 7

Kolejne pytania i odpowiedzi związane z ochroną przeciwpożarową

28. Posiadam zaświadczenie odbycia szkolenia dla referentów ppoż. Czy na jego podstawie mogę prowadzić sprawy ochrony przeciwpożarowej w firmie?
Nie. Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 252) wszystkie dokumenty stwierdzające ukończenie szkolenia dla wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydane przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują ważność do dnia 23 czerwca 2010 r. Aby wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej musi Pan ukończyć szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej.
29. Co należy do „czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej”?
Brak jest w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, j.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) definicji wprost wyjaśniającej to pojęcie. Jednak ukierunkowanie na wyjaśnienie tego pojęcia możemy znaleźć w art. 4 ust. 2a i 2b:
„2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej […]”.
„2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny […]”.
Wynika z powyższego, że „czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej” zostały przedstawione w art. 4.1. Czyli są to:
1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i tech-nologicznych,
2) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciw-pożarowe i gaśnice,
3) zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
5) przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7) ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
30. Czy jako właściciel firmy zatrudniającej 7 pracowników mogę zajmować się osobiście sprawami ochrony przeciwpożarowej, podobnie jak zajmuję się sprawami BHP?
Sprawy BHP regulowane są innymi przepisami niż sprawy ochrony przeciwpożarowej. Aby „zajmować się sprawami ppoż.”, czyli zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, j.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) wykonywać „czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej”, należy posiadać „odpo-wiednie kwalifikacje”, które zostały określone w art. 4 ust. 2a i 2b tejże ustawy. Czyli musi Pan ukończyć na przykład szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
31. W zeszłym roku straciło ważność moje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Czy aby odnowić moje uprawnienia, powinienem ukończyć trzy-dniowe szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej?
Celem trzydniowego szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zwanego „aktualizującym”, jest aktualizacja wiadomości i umiejętności potrzebnych do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Jednak – zgodnie z programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenia aktualizującego) – „warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przedłożenie przez kandydata kserokopii ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego, aktualnego w dniu rozpoczęcia szkolenia”. Aby odnowić uprawnienia, powinien Pan ukończyć szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej trwa 25 dni (11 dni wykładów i ćwiczeń + 14 dni samokształcenia kierowanego).

Autor: st. bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek

Skomentuj