Ochrona przed smogiem jako obowiązek pracodawcy

Ochrona przed smogiem jako obowiązek pracodawcy

Jakość powietrza, która ulega gwałtownemu pogorszeniu jest szczególnie niebezpieczna dla osób pracujących na zewnątrz. Jak pracodawca może chronić swoich pracowników przed smogiem?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 § 2 Kodeksu pracy).

Co prawda pracodawca nie ma bezpośredniego wpływu na jakość powietrza na zewnątrz, ale może wpływać na to, czy pracownicy są odpowiednio chronieni podczas pracy.

Oddychanie mocno zanieczyszczonym powietrzem wiąże się z wieloma zagrożeniami. Cząstki zawarte w smogu w znaczący sposób ograniczają funkcje obronne dróg oddechowym, tym samym czynią organizm bardziej podatny na różne infekcje.

Zadaniem pracodawcy jest uwzględnienie w ocenie ryzyka wszystkich zagrożeń występujących na stanowisku pracy, w tym także jeżeli to możliwe – zagrożeń związanych z występowaniem zjawiska smogu.

Przepisy nie regulują w sposób bezpośredni postępowania pracodawców w związku z jesienno-zimowym pogorszeniem się jakości powietrza. Należy zatem odwołać się do przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy.

Narażenie na czynniki chemiczne i pyły w powietrzu środowiska pracy określone są przez przekroczenie wartości Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń (NDS). Wartości te określoną są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (J.t: Dz. U. z 2017 r. poz. 1348).

Wartości w ww. akcie wykonawczym zostały określone dla osób zdrowych, u których nie stwierdzono braku przeciwwskazań do wykonywania pracy. Odnoszą się one do 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

W przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania organizacyjno-technicznych środków ograniczających narażenie, a wartości NDS są przekraczane, pracodawca ma obowiązek dostarczenia środków ochrony indywidualnej.

Przy przekroczeniu wartości NDS pyłów i dymów w środowisku pracy zaleca się zastosowanie półmasek filtrujących klasy:

  • FFP1 – w przypadku, gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza nie przekracza 4 × NDS,
  • FFP2 – w przypadku, gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza nie przekracza 9 × NDS,
  • FFP3 – w przypadku, gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza nie przekracza wartości 20 × NDS.

Wymienione półmaski, jako sprzęt filtrujący, zapewniają ochronę również przed zagrożeniem pyłami PM10 i PM2,5.

Skomentuj