Od 1 lipca nowy system segregacji odpadów

Od 1 lipca nowy system segregacji odpadów

W lipcu na terenie całego kraju, wejdzie w życie ujednolicony Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).

Od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Według zapisów rozporządzenia, odpady będą dzielone na cztery frakcje. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat (maks. do 30 czerwca 2022 r.).

Obecne przepisy dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych oparte są na ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). Na podstawie tych przepisów gminy mają obowiązek zorganizowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami powyższej ustawy oraz uwarunkowaniami miejscowymi. W rezultacie, tak elastycznych przepisów, które zawiera ustawa, istnieją duże różnice w ustalonych przez gminy systemach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Potrzeba wprowadzenia rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wynika z rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczącej konieczności zdefiniowania przez Polskę standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Potrzeba podniesienia poziomu recyklingu uzależniona jest również od przyznania środków z funduszy europejskich na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 od podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia poziomów recyklingu określonych detektywami. Dodatkowo konieczność podjęcia prac nad rozporządzeniem podyktowana była niskim poziomem odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz złą jakością zbieranych odpadów, która negatywnie wpływa na stan technicznych instalacji przetwarzających odpady.

Cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

 • PAPIER (kolor niebieski),
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
 • SZKŁO (kolor zielony - z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek),
 • BIO (kolor brązowy).

Papier

Należy wrzucać:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą);
 • katalogi, ulotki, prospekty;
 • gazety i czasopisma;
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;
 • zeszyty i książki;
 • papier pakowy;
 • torby i worki papierowe.

Nie należy wrzucać:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią;
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
 • kartonów po mleku i napojach;
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 • tapet;
 • pieluch jednorazowych i podpasek;
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych;
 • ubrań

Skomentuj