Od dzisiaj wchodzą zmiany dot. badań lekarskich prac.

W dniu 7 listopada 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Uchwalona ustawa ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej.

Regulacje wynikające z tej ustawy objęły m.in. zmiany w Kodeksie pracy dotyczące badań pracowników:

  • zachowanie przy zmianie pracodawcy, w określonych sytuacjach, ważności orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,

W art. 229 dodane są m.in. § 1¹ i § 1², które stanowią:
§ 1¹. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
§ 1². Przepis § 1¹ pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Skomentuj