Odpowiedzialność prawna behapowca

Jaka odpowiedzialność prawna, cywilna lub karna spoczywa na pracowniku służby BHP?

Pracownik służby bhp podlega odpowiedzialności tak jak każdy inny pracownik:

1) odpowiedzialność porządkowa – tak jak każdy inny pracownik na podstawie art. 108-113 k.p.,

2) odpowiedzialność karna lub wykroczeniowa – jeżeli zaniechanie wykonywania lub nieprawidłowe wykonywanie zadań służby bhp określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służbie bhp powoduje skutki, które kwalifikują się do zastosowania odpowiednich artykułów kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń,

3) odpowiedzialność cywilna – moim zdaniem występuje wtedy gdy mówimy o wykonywaniu zadań służby bhp przez osoby niebędące jednocześnie pracownikami danej firmy.

Zgodnie z Kodeksem pracy, zasadą jest że:

Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Sytuacja odpowiedzialności behapowca nie jest jednoznaczna, wobec odpowiedzialności pracodawcy za stan bhp w zakładzie pracy, w każdej konkretnej indywidualnej sytuacji, może się zdarzyć że prokuratura będzie próbować pociągnąć do odpowiedzialności behapowca na zasadzie winy, bądź też zaniechania.

 W pewnych sytuacjach, może zaistnieć odpowiedzialność karna:

 Przykład:

Behapowiec nie przeprowadził kontroli warunków pracy, nie po informował pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych (zgłosili mu je pracownicy) a następnie nie wykonał instruktażu ogólnego dla nowo przyjętego pracownika – (wszystko to obowiązki behapowca wynikające z rozporządzenia w sprawie słuzby bhp oraz rozporządzenia „szkoleniowego”)

Wskutek stwierdzonych zagrożeń wypadkowych o których behapowiec nie poinformował ani nowo przyjętego pracownika ani nie poinformował pracodawcy o stwierdzonym zagrożeniu…. Nowo przyjęty pracownik ginie wskutek tego zagrożenia!

Niech każdy teraz odpowie, sobie sam, czy w powyższym wypadku odpowiada pracodawca czy behapowiec?

Za Lesławem Zielińskim podaje przykłady kiedy behapowiec może odpowiadać:

– niezgłoszenie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jeżeli został na niego nałożony obowiązek zawiadomienia lub sporządzenia albo przedstawienia wymaganej dokumentacji w tym zakresie – jest to przestępstwo (art. 221 kk),

– przeszkadzanie w czynnościach kontrolnych pracowników PIP, czyli za uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli lub jej utrudnianie – jest to również przestępstwo (art. 225 § 2 kk),

– składanie fałszywych zeznań, jednak pod warunkiem, że przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 kk).

Sprawa jednak wobec wprost określonejj odpowiedzialności pracodawcy wynikającej z art. 207 kp jest dyskusyjna.

Sytuacje jednak gdy behapowiec odpowiada się zdarzają: http://www.atest.com.pl/index.php?class=obh

Odpowiedzialność moze wystąpić także w innych przepisach szczególnych wobec kodeksu prawa, przykładowo w sytuacji np. zaniechania obowiązku sporządzania i przesyłania karty statystycznej do urzędu statystycznego:

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Art. 56.

1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca

podlega grzywnie.

Art. 57.

Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym,

podlega grzywnie.

Art. 58.

Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu,

podlega karze grzywny

Czekamy na glosy czytelników: redakcja@asystentbhp.pl

Skomentuj