Oględziny i przeglądy urządzeń oświetleniowych

Oględziny i przeglądy urządzeń oświetleniowych

Stan techniczny urządzeń oświetleniowych oraz warunki ich eksploatacji powinny być kontrolowane w ramach oględzin i przeglądów. Brakujące i niesprawne źródła światła powinny być uzupełniane na bieżąco.

W ramach badań eksploatacyjnych przeprowadza się pomiary natężenia oświetlenia. W trakcie eksploatacji, przy włączonych wszystkich lampach, średnie natężenie oświe­tlenia nie może obniżyć się (wskutek zużywania się i trwałego zabrudzenia lamp) więcej niż o 10% od wartości początkowej. W przeciwnym razie należy dokonać wymiany źró­deł światła lub modernizacji oświetlenia.

Liczba niesprawnych źródeł światła nie powinna przekraczać:

10% – dla oświetlenia wnętrzowego,

5% – dla oświetlenia głównych dróg w granicach miast,

10% – dla oświetlenia dróg krajowych,

15% – dla oświetlenia innych dróg,

20% – dla krótkich ulic (dróg) w granicach miasta.

Liczbę niesprawnych źródeł światła określa się dla 100 kolejnych opraw wybranego cią­gu oświetleniowego.

Oględziny urządzenia oświetleniowego obejmują:

 • ocenę widocznych części przewodów i ich osprzętu,
 • stan czystości opraw i źródeł światła,
 • stan ilościowy ubytku źródeł światła,
 • stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,
 • stan urządzeń do zabezpieczeń i sterowania,
 • stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych.

Oględziny urządzeń oświetleniowych powinny być przeprowadzone co najmniej raz w roku.

Przeglądy urządzeń oświetleniowych powinny obejmować:

 • szczegółowe oględziny w pełnym zakresie,
 • sprawdzenie działania urządzeń sterowania i łączników,
 • sprawdzenie stanu i pomiar ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary kontrolne natężenia oświetlenia,
 • sprawdzenie stanu opraw i osłon,
 • sprawdzenie czystości powierzchni ścian i sufitu oraz okien i świetlików,
 • wykonanie prac konserwacyjnych i napraw.

Skomentuj