Okres rozliczeniowy 2014 r. Wymiar czasu pracy

Czas pracy 2014. Wymiar czasu pracy w 2014 r. W art. 130 § 1 K.P. ustawodawca ustalił zasady obliczania wymiaru czasu pracy pracownika nie dając tym samym możliwości pracodawcy do odmiennego sposobu obliczeń.

 Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1 K.P. oblicza się:

– mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym , a następnie,

– dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadającego od poniedziałku do piątku.

Ruchomy system czasu pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy z 12 lipca 2013 r.  (Dz.U. z 2013 poz. 896)  umożliwiła wprowadzenie w zakładzie pracy tzw. ruchomego czasu pracy.

Zgodnie z art. 1401 § 1 i 2 kp. rozkład czasu pracy może przewidywać:
– różne godziny rozpoczynania pracy, w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy,

– przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

Wyznacznikiem tak świadczonej pracy jest przede wszystkim elastyczna forma jej organizacji przejawiająca się w postaci większej samodzielności pracownika. Praca  wyznaczona przez pracodawcę rozpoczyna się w przedziale czasowym, np. między 7.00 a 9.00 i to od decyzji pracownika zależy, kiedy tą pracę zacznie.

Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 k.p.

Przy świadczeniu pracy w ramach ruchomego czasu pracy, biorąc pod uwagę dużą samodzielność pracownika w decydowaniu o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz korzystaniu z 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego nie wystąpi praca w godzinach nadliczbowych, nawet jeżeli pracownik rozpocznie pracę dnia następnego w tej samej dobie pracowniczej.

W ruchomym systemie czasu pracy ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie będzie stanowiło pracy w godzinach nadliczbowych. Art. 1401 § 4 kp.

Pracodawca winien bezwzględnie poinformować pracownika o konieczności zachowania okresu odpoczynku dobowego wynoszącego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Na pracodawcy ciąży obowiązek  prawidłowej organizacji pracy i zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikowi. Gdyby różne godziny rozpoczęcia czy zakończenia pracy spowodowane zostały poleceniem pracodawcy, to dłuższa niż 8-godzinna praca w dobach, w których to polecenie wystąpiło, byłaby pracą w godzinach nadliczbowych.

Jak wygląda okres rozliczeniowy 2014:

Jednomiesięczny okres rozliczeniowy w 2014 r.

 

L. p Miesiąc Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin Liczba dni
1 Styczeń

( 40 godz. x 4 tyg.) + ( 8 godz. x 3 dni ) –

( 8 godz. x 2 dni świąteczne )

 

168

 

21

2 Luty ( 40 godz. x 4 tyg. ) 160 20
3 Marzec ( 40 godz. x 4 tyg. ) + (8 godz. x 1 dzień ) 168 21
4 Kwiecień ( 40 godz. x 4 tyg.) + ( 8 godz. x 2 dni ) –  (8 godz. x 1 dzień świąteczny ) 168 21
5 Maj ( 40 godz. x 4 tyg.) + ( 8 godz. x 2 dni ) – (8 godz. x 2 dni świąteczne )

 

160

 

20

6 Czerwiec ( 40 godz. x 4 tyg.) + ( 8 godz. x 1 dzień ) – ( 8 godz. x 1 dzień  świąteczny ) 160 20
7 Lipiec ( 40 godz. x 4 tyg.) + ( 8 godz. x 3 dni ) 184 23
8 Sierpień ( 40 godz. x 4 tyg.) + ( 8 godz. x 1 dzień ) – ( 8 godz. x 1 dzień  świąteczny)

 

160

 

20

9 Wrzesień ( 40 godz. x 4 tyg. ) + ( 8 godz. x 2 dni ) 176 22
10 Październik ( 40 godz. x 4 tyg.) + ( 8 godz. x 3 dni ) 184 23
11 Listopad ( 40 godz. x 4 tyg.) – ( 8 godz. x 2 dni świąteczne ) 144 18
12 Grudzień (40 godz. x 4 tyg.) + ( 8 godz. x 3 dni ) – (8 godz. x 2 dni świąteczne)

 

168

 

21

Razem     2000 250

 

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy w 2014 r.

 

L.P. Okres rozliczeniowy Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin Liczba dni
1 Od 1 stycznia do 31 marca ( 40 godz. x 12 tyg. ) + ( 8 godz. x 4 dni ) – ( 8 godz. x 2 święta )

 

496

 

62

2 Od 1 kwietnia do 30 czerwca ( 40 godz. x 13 tyg. ) – ( 8 godz. x 4 dni świąteczne)

 

488

 

61

3 Od 1 lipca do 30 września

( 40 godz. x 13 tyg. ) + ( 8 godz. x 1 dzień) –

( 8 godz. x 1 dzień świąteczny )

 

520

 

65

4 Od 1 października do 31 grudnia ( 40 godz. * 13 tyg. ) + ( 8 godz. x 1 dzień ) – ( 8 godz. x 4 dni świąteczne )

 

496

 

62

Razem     2000 250

 

Czteromiesięczny okres rozliczeniowy 2014 r.

 

L.P. Okres rozliczeniowy Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin Liczba dni
1 Od 1 stycznia do 30 kwietnia

( 40 godz. x 17 tyg. ) + ( 8 godz. x 1 dzień)  –

( 8 godz. x 3 dni świąteczne  )

 

664

 

83

2 Od 1 maja do 31 sierpnia

( 40 godz. * 17 tyg. ) + ( 8 godz. x 2 dni) –

( 8 godz. x 4 dni świąteczne )

 

664

 

83

3 Od 1 września  do 31 grudnia

( 40 godz. x 17 tyg. ) + ( 8 godz. x 3 dni ) –

( 8 godz. x 4 dni świąteczne )

 

672

 

84

Razem     2000 250

 

Sześciomiesięczny  okres rozliczeniowy 2014 r.

 

L.P. Okres rozliczeniowy Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin Liczba dni
1 Od 1 stycznia do 30 czerwca

( 40 godz. x 25 tyg. ) + ( 8 godz. x 4 dni)  –

( 8 godz. x 6 dni świątecznych  )

 

984

 

123

2 Od 1 lipca do 31 grudnia

( 40 godz. * 26 tyg. ) + ( 8 godz. x 2 dni) –

( 8 godz. x 5 dni świątecznych )

 

1016

 

127

Razem     2000 250

 

Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy 2014 r.

L.P. Okres rozliczeniowy Wyliczenie czasu pracy Liczba godzin Liczba dni
1 Od 1 stycznia do 31 grudnia

( 40 godz. x 52 tyg. ) + ( 8 godz. x 1 dzień)  –

( 8 godz. x 11 dni świątecznych  )

 

2000

 

250

Razem     2000 250

 

Tabele normatywnego czasu pracy dla systemów czasu pracy, gdzie zgodnie z zasadą pięciodniowego tygodnia czasu pracy sobota i niedziela są dniami wolnymi od pracy.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. ( art. 130 § 2 kp ). W 2014 r. , gdy dniem wolnym zgodnie z harmonogramem czasu pracy jest sobota,  taka sytuacja wystąpi dwukrotnie tj. 1 maja i 1 listopada. W takiej sytuacji pracodawca musi w tych okresach rozliczeniowych wyznaczyć dodatkowe dni wolne od pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dn.24.09.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 224, poz. 1459 )

Skomentuj