Organizacja prac budowlanych – dokumenty

Organizacja prac budowlanych – dokumenty

Właściwa organizacja prac zaczyna się od prawidłowego zaplanowania robót, a następnie wiąże się z właściwym ich prowadzeniem. Pomocne w tym, jest skomplementowanie wymaganych podstawowych dokumentów.

Wymaganymi podstawowymi dokumentami związanymi z bezpiecznym prowadzeniem robót są np.:

  • Plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia (plan bioz) – sporządza go lub zapewnia jego sporządzenie kierownik budowy, jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Obowiązkiem kierownika budowy jest również na bieżąco wprowadzanie niezbędnych zmian w tym planie, wynikających z postępu wykonywanych robót. Z planem bioz należy zapoznać wszystkich pracowników.

Plan bioz jest dokumentem stanowiącym podstawowe i aktualne źródło wiedzy na budowie, o technologiach i sposobach realizacji zadania inwestycyjnego, wynikających z nich zagrożeń oraz przyjętych metodach ich ograniczenia.

  • Regulamin budowy – nie jest to dokument obowiązkowy, jednak zalecany i przyjęty przez wielu generalnych wykonawców w ramach dobrych praktyk.

Regulamin budowy powinien określać obowiązki generalnego wykonawcy i podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady:

  • wstępu, identyfikacji i poruszania się osób wchodzących oraz przebywających na terenie budowy,
  • wyposażenia osób przebywających na terenie budowy,
  • szkolenia i dopuszczania do pracy nowych pracowników,
  • korzystania przez poszczególnych podwykonawców z urządzeń i wyposażenia budowy, w tym podłączaniu urządzeń do instalacji elektrycznej,
  • koordynacji prac,
  • reagowania poszczególnych szczebli kierownictwa budowy na stwierdzane nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa pracy.
  • Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót – obowiązek jej opracowania ciąży na wykonawcy i dotyczy robót budowlanych, które zostały wyszczególnione w przepisach prawa budowlanego, jako stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Takie przykładowe prace, związane z procesami w budownictwie, wymienione zostały w rozdziale 3 ustawy-Prawo budowlane, dotyczącym prac szczególnie niebezpiecznych.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót powinna określać sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

Skomentuj