Organizacja procesu i stanowiska pracy

Organizacja procesu i stanowiska pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie i w związku z tym obowiązany jest między innymi organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Pracodawca szczególną uwagę powinien zwrócić na zagrożenia:

 • wynikające ze stosowanej technologii oraz materiałów używanych w tej technologii,
 • powodowane stosowaniem urządzeń technicznych oraz i obsługą,
 • podczas prowadzenia prac remontowych,
 • podczas wykonywania prac niebezpiecznych,
 • wynikające z używanych czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 • na stanowiskach pracy oraz podejmować działanie zmierzające do likwidacji lub ograniczenia tego ryzyka zawodowego,

Przeciwdziałając tym zagrożeniom, pracodawca powinien podjąć działania mające na celu:

 • dostosowanie warunków i procesów do możliwości pracownika,
 • zapewnienie pracownikom informacji o:

- zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i ży­ciu pracowników,

- działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,

- pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywa­nia czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,

 • zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej w sytuacji, gdy ograni­czenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu,
 • udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpie­czeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienie skutecznego nadzoru nad wykonywanymi pracami i dozorowania tych prac, szczególnie prac niebezpiecznych,
 • zapewnienie pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Skomentuj