Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, w szczególności ich objaśnienie i znaczenie.

2. Podstawowe zasady bhp przy organizacji ruchu wewnątrzzakładowego

Urządzenia do transportu zmechanizowanego mogą być użytkowane, gdy stwierdzono:

  • dobry stan techniczny środka transportowego, potwierdzony wpisem w dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia, w tym dozoru technicznego, gdy jest wymagany;
  • dobry stan nawierzchni dróg, po której poruszają się urządzenia transportowe;
  • oznakowanie dróg wewnątrzzakładowych;
  • odpowiednie przeszkolenie zawodowe pracowników obsługujących urządzenia transportowe oraz odpowiednie uprawnienia, jeśli są wymagane;
  • stosowanie wyłącznie atestowanych materiałów do elementów wyposażenia urządzeń transportu pionowego, tj. liny, haki, krążki itp.;
  • właściwe oświetlenie terenu obsługiwanego przez urządzenia transportowe;
  • sprawną sygnalizacje urządzenia transportowego;
  • nadzór nad czynnościami załadunku, podnoszenia itp.

Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie może przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego urządzenia transportowanego. Ładunek powinien być zabezpieczony przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się z środka ciężkości.

3. Obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji ruchu wewnątrzzakładowego

Maszyny oraz urządzenia wykorzystywane w transporcie wewnątrzzakładowym podlegają wymaganiom technicznym i mogą być wykorzystywane tylko jeżeli mają aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Maszyny i urządzenia powinny być przeznaczone do podnoszenia ładunków z uwzględnieniem ich wielkości i ciężaru, miejsc uchwytu, sposobu i miejsca umieszczenia ładunku, sprzętu do mocowania oraz warunków atmosferycznych, w jakich mogą być przemieszczane.

Operatorzy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia oraz udostępnione przez pracodawcę instrukcję eksploatacji urządzeń i organizacji transportu.

Instrukcja powinna zawierać w szczególności znaczenie znaków i sygnałów bezpieczeństwa oraz zasady zachowania się pracowników w danym zakładzie pracy.

Pracodawca ma obowiązek opracować zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy, wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami – drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych oraz dojazdy pożarowe. Jednocześnie pracodawca ma obowiązek utrzymać drogi w stanie niestwarzającym zagrożenia dla pracowników. Drogi oraz przejścia dla pierwszych nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich  użytkowników.

Pracodawca zgodnie z przepisami opracowuje zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (J.t.: Dz. U. 2017 poz. 128, z późn. zm.). W zasadach ruchu pracodawca określa maksymalne prędkości środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych oraz w pomieszczeniach zakładu pracy, które są uzależnione od szerokości dróg, natężenia ruchu, widoczności itp. Drogi te powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Znaki oraz sygnały bezpieczeństwa powinny znajdować się wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy.

W zależności od stosowanego w zakładzie rodzaju transportu, powinny być stosowane znaki i sygnały używane w transporcie drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim oraz powietrznym.

 

Skomentuj