Organizacja ruchu w transporcie wewnątrzzakładowym

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, w szczególności ich objaśnienie i znaczenie.

Transport wewnątrzzakładowy jest elementem nieodłącznym w działalności przedsiębiorstwa. Odnosi się on przede wszystkim do przewozów na małe odległości, które zależą od wielkości przedsiębiorstwa produkcyjnego, jego przestrzennego rozproszenia, elementów infrastruktury procesu produkcyjnego, a także ich lokalizacji.

Transport wewnątrzzakładowy ma na celu dokonanie przemieszczenia ładunków, towarów, urządzeń technicznych  w zakładzie pracy od momentu przejęcia ich z transportu zewnętrznego poprzez magazyny, pomieszczenia produkcyjne lub handlowe, aż do momentu ich wydania.

Organizacja transportu musi być dostosowana do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Powinna ona zapewniać bezpieczne i niezawodne przemieszczenie ładunków przy jak najmniejszych kosztach. Odpowiednia i sprawna organizacja transportu wewnątrzzakładowego ma na celu przemieszczenie określonej ilości ładunku po możliwie najkrótszych drogach, przy jednoczesnym możliwie jak  najmniejszym zużyciu środków transportowych.

Transport wewnątrz zakładu obejmuje takie czynności jak:

  •   ładowanie,
  •   rozładowywanie,
  •   przenoszenie,
  • przesuwanie,
  •   przewożenie,
  •   przeładowywanie.

 

 1. Środki transportowe przy przemieszczaniu ładunków

Środki transportowe są to urządzenia do przemieszczania masy towarowej w procesie produkcyjnym.

Możemy je podzielić następująco:

Skomentuj