Organizacja szkolenia w zakresie bhp

Organizacja szkolenia w zakresie bhp

Przeprowadzenie szkoleń bhp należy do obowiązków prawodawcy. Jednak, aby takie szkolenia przynosiły pożądany efekt muszą zostać odpowiednio zorganizowane.

W kształceniu zawodowym najważniejszym elementem jest dokładna analiza i znajomość programów nauczania w rozbiciu na poszczególne jednostki dydaktyczne. Aby szkolenie było efektywne, należy przygotować program zajęć i scenariusz przebiegu poszczególnych jednostek dydaktycznych.

Na właściwą organizacje przebiegu procesu nauczania mają wpływ następujące czynniki:

 • jasno nakreślony cel główny szkolenia, kursu, zajęć, instruktażu,
 • cele operacyjne szkolenia, zajęć, czyli jak należy postępować, aby osiągnąć założony cel główny,
 • prawidłowo zaprojektowane treści kształcenia, wyznaczające co powinien wiedzieć i umieć uczący się,
 • aktualny rozkład materiału nauczania,
 • prowadzenie zajęć w dniach i godzinach odpowiednich dla większości słuchaczy,
 • swoboda i dobrowolność udziału,
 • aktywny udział uczestników szkolenia, kursu,
 • właściwy dobór metod realizacji celów,
 • prawidłowy dobór środków dydaktycznych,
 • sprzyjający procesowi kształcenia klimat pracy - atmosfera,
 • zalecana kontrola efektów nauczania, staranne zaplanowanie i realizacja przygotowań, do przeprowadzenia egzaminu końcowego na szkoleniu, kursie.

Podstawowe fazy przebiegu szkolenia/ kursu:

 1. przygotowanie pracownika do wykonania określonej czynności,
 2. pokaz i objaśnienie sposobu wykonania danej czynności, z uwzględnieniem tych czynności, w których występuje zagrożenie,
 3. próbne wykonanie zadania przez szkolonego pracownika pod kontrola prowadzącego instruktaż,
 4. samodzielna praca szkolonego w obecności instruktora,
 5. omówienie i ocena wyników przebiegu szkolenia.

Skomentuj