Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych

Zagrożenia jakie spowodowane mogą być chemikaliami przekazuje się za pośrednictwem piktogramów lub znaków ostrzegawczych umieszczanych na etykietach, kartach charakterystyki lub na terenie zagrożonym.

Oznakowanie substancji lub mieszanin chemicznych ustala się na podstawie europejskiego rozporządzenia WE 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP). Opiera się ono na Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz środowiska, a także swobodny przepływ substancji, mieszanin i produktów.

W Polsce przepisami regulującymi kwestie oznakowania substancji lub mieszanin stwarzających zagrożenie jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie.

Rozporządzenie CLP wprowadziło poprawki do dyrektywy o substancjach niebezpiecznych (67/548/EWG (DSD)), dyrektywy o niebezpiecznych preparatach (1999/45/WE (DPD)) oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) i od dnia 1 czerwca 2015 r. jest jedynym obowiązującym w Unii Europejskiej aktem wykonawczym dotyczącym klasyfikacji i oznakowania substancji oraz mieszanin.

Na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu CLP klasyfikujemy czy dana substancja lub mieszanina wykazuje właściwości pozwalające zakwalifikować ją jako stwarzającą zagrożenie. Jeżeli stosowne informacje (np. dane toksykologiczne) odnoszące się do substancji lub mieszaniny spełniają kryteria klasyfikacji określone w rozporządzeniu CLP, to zagrożenie stwarzane przez daną substancje lub mieszaninę identyfikuje się oceniając klasę i kategorię zagrożeń. Klasy zagrożeń w przepisach CLP dotyczą zagrożeń fizycznych, zagrożeń dla zdrowia i środowiska oraz innych zagrożeń.

Po sklasyfikowaniu danej substancji lub mieszaniny, należy za pomocą etykiet oraz kart charakterystyki poinformować użytkownika o zakwalifikowaniu tych substancji lub mieszanin jako stwarzających zagrożenie.

W rozporządzeniu CLP dokładnie określono kryteria dotyczące elementów oznakowania  niebezpiecznych substancji za pomocą piktogramów, haseł ostrzegawczych standardowych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, sposoby zapobiegania, sposoby przechowywania i utylizacji substancji. Przepisy określają także ogólne normy w zakresie pakowania, tym samym wyznaczając warunki dotyczące bezpiecznej dostawy substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.

Skomentuj