Druki

 1. Aneks do umowy o pracę
 2. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy
 3. Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
 4. Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
 5. Informacja dla pracownika o wygaśnięciu umowy
 6. Informacja o substanacjach chemicznych, ich mieszanianach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 7. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy
 8. Informcja dla rodziny dot. wygaśnięcia umowy
 9. Kara: upomninienia, nagany, pieniężna
 10. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 11. Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 12. Karta stwierdzenia choroby zawodowej
 13. Karta szkolenia wstępnego bhp
 14. Karta urlopowa
 15. Karta urlopowa dot. wypowiedzenia pracownika
 16. Karta wypadku
 17. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 18. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 19. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 20. Odmowa przywrócenia do pracy po orzeczeniu sądu pracy
 21. Odpowiedź na nakaz PIP
 22. Odwołanie pracownika ze stanowiska
 23. Odwołanie z urlopu bezpłatnego
 24. Oferta pracownika rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 25. Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej
 26. Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej
 27. Oświadczenie o odpowiedzialnośći materialnej
 28. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami pracy i odbyciu szkolenia BHP
 29. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy
 30. Plan urlopów
 31. Podział urlopu
 32. Polecenie powypadkowe
 33. Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę
 34. Protokół odmowy przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika
 35. Protokół powypadkowy - szkoły i placówki
 36. Protokół przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika
 37. Protokół z ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 38. Protokół z wyjaśnień poszkodowanego
 39. Protokół z zebrania informacji od świadków wypadku
 40. Przeniesienie pracownika do innej pracy z powodu uzasadniających potrzeb pracodawcy
 41. Przesunięcie urlopu wypoczynkowego
 42. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 43. Rejestr wypadków przy pracy
 44. Rejestr wypadków - szkoły i placówki
 45. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 46. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
 47. Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy
 48. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 49. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 50. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
 51. Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej - kierujący państwowy inspektor sanitarny
 52. Statystyczna karta wypadku - informacja do SKW
 53. Umowa agencyjna
 54. Umowa o dzieło
 55. Umowa o pracę
 56. Umowa o pracę na czas zastępstwa
 57. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 58. Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
 59. Umowa przedwstępna
 60. Umowa zlecenie
 61. Wniosek o uchylenie decyzji PIP
 62. Wniosek o udzielenie urlopuj rodzicielskiego na podstawie art. 183 § 4 Kodeksu pracy
 63. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego na podstawie art. 179(1) § 1 Kodesku pracy
 64. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego na podstawie art. 182(1d) § 1 Kodeksu pracy
 65. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego na podstawie art. 182(4) § 1 Kodeksu pracy
 66. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 67. Wniosek o udzielenie zwolnienia na opiekę nad dzieckiem
 68. Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów
 69. Wniosek o zwrot kosztów badania zawartości alkoholu
 70. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego
 71. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 72. Zakres obowiązków
 73. Zarządzenie pracodawcy w celu zapewnienia okularów
 74. Zaświadczenie o ukończeniu kursu
 75. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP
 76. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
 77. Zawiadomienie o udzieleniu czasu wolnego za godziny nadliczbowe
 78. Zawiadomienie o wypadku poszkodowanego
 79. Zawiadomienie o wypadku przy pracy
 80. Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej
 81. Zawiadomienie o zastosowaniu porządkowej kary pieniężnej
 82. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
 83. Zgłoszenie wypadku
 84. Zgoda pracownika na przelew na konto
 85. Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 86. Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych - 2
 87. Zmiana terminu wykonania decyzji PIP