Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o przygotowaną przez projektanta informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczę­ciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym pla­nowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Plan bioz na budowie sporządza się, jeżeli:

 • wykonywany będzie przynajmniej jeden z poniższych rodzajów robót budowlanych:

– stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (przysypanie ziemią lub upadek z wysokości);

– przy których występuje działanie substancji chemicznych lub czynników biolo­gicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

– stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym;

– prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia/czynnych linii komunikacyjnych;

– stwarzające ryzyko utonięcia pracowników;

– prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach;

– wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

– wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;

– wymagające użycia materiałów wybuchowych;

– prowadzone przy montażu/demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych,                      

lub

 • przewidywany czas trwania robót jest dłuższy niż 30 dni roboczych z udziałem co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność robót większa niż 500 osobodni.

Strona tytułowa planu bioz zawiera:

 • nazwę i adres obiektu budowlanego;
 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
 • imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy oraz sporządzającego plan bioz.

Część opisowa zawiera w szczególności:

 • zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
 • wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce;
 • wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
 • informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych;
 • informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych;
 • informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie­niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
 • określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
 • wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpie­czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegól­nego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie;
 • wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów nie­zbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Część rysunkowa zawiera w szczególności:

 • czytelną legendę;
 • oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
 • rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru me­diów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
 • rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnio­ne rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
 • rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowa­nia i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecz­nych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
 • rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;
 • przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby bu­dowy oraz ogrodzenia terenu;
 • lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

W planie bioz nie zamieszcza się danych dotyczących obiektów lub części tych obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Kierownik budowy, wprowadzając w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz zmiany, zamieszcza adnotację określającą przyczyny ich wprowadzenia.

Podstawy prawne:

– ustawa z 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

– rozporządzenie MI z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 953 ze zm.)

– rozporządzenie MI z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126)

Skomentuj