Podesty ruchome

Artykułem tym chcielibyśmy rozpocząć cykl poświęcony podestom ruchomym. Rola tych urządzeń w sposób znaczący wzrasta na nowoczesnych placach budów oraz w przemyśle.

Wiadomości ogólne

Podesty ruchome są urządzeniami służącymi do płynnego przemieszczania stanowiska pracy, będącego najczęściej platformą lub koszem, wraz z pracownikiem (pracownikami) i niezbędnymi do pracy narzędziami i materiałami. Przemieszczanie to odbywa się w sposób ciągły w miarę postępu prac, a miejsce postoju i dostęp do potrzebnego elementu osiąga się za pomocą zasterowania odpowiednich ruchów urządzenia. Pomijamy w ten sposób potrzebę budowy i demontażu rusztowań stałych, oszczędzając w ten sposób czas i zwiększając komfort pracy. Mnogość rodzajów tych urządzeń pozwala na dobranie odpowiedniego podestu do naszych potrzeb, oraz warunków miejscowych, w jakich przychodzi nam wykonać pracę. Dobór właściwego podestu określa się na podstawie, między innymi, takich parametrów jak: potrzebne udźwigi, wysokość, na jakiej prowadzone będą prace, wielkość platformy roboczej, ilość wolnego miejsca do dyspozycji, nośność podłoża, dostęp do zasilania prądem elektrycznym.

 Podesty ruchome jako urządzenia poddozorowe

 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468)podesty ruchome zostały włączone do grupy urządzeń objętych dozorem technicznym. Oznacza to, że eksploatacja tych urządzeń podlega ścisłej kontroli ze strony Urzędu Dozoru Technicznego. Wiąże się to także z tym, że do obsługi i konserwacji podestów potrzebne są odpowiednie kwalifikacje.

Urząd Dozoru Technicznego wymienia dwie główne grupy podestów:

a) I P – podesty ruchome przejezdne:

– wolnobieżne,

– samojezdne montowane na pojeździe,

– przewoźne;

b) II P – podesty ruchome:

– wiszące,

– masztowe,

– stacjonarne.

W każdej z tych grup określany jest rodzaj i typ podestów, oraz możliwe ograniczenia.

Musimy także pamiętać, aby przestrzegać terminów badań okresowych oraz przeglądów konserwacyjnych, o których mówią załączniki 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. poz. 1890).

Z ww. załączników wynika, że podesty ruchome przejezdne, wiszące oraz masztowe objęte są dozorem pełnym, a badania okresowe należy wykonać raz w roku, natomiast podesty ruchome stacjonarne oraz załadowcze objęte są dozorem ograniczonym i wykonywane są na nich badania doraźne kontrolne co dwa lata.

Terminy przeglądów konserwacyjnych dla odpowiednich podestów wyglądają odpowiednio:

przejezdne, wiszące, masztowe       – co 30 dni,

stacjonarne                                   – co 60 dni,

załadowcze                                   – co 180 dni.

Skomentuj