Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Pracownik, który chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe powinien spodziewać się szeregu udogodnień ze strony pracodawcy. Przepisy Kodeku pracy wręcz traktują to ułatwienie jako obowiązek pracodawcy.

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może dotyczyć pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika, jak również w przypadku gdy planowany jest awans pracownika lub gdy pracodawca zamierza zaproponować mu inne warunki pracy np. pracę na innym stanowisku.

Rozpoczęcie nauki związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych może nastąpić z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Jeżeli pracodawca chce, aby jego pracownik podniósł swoje kwalifikacje np. poprzez skierowanie go na określone szkolenie lub kurs, to pracownik jest zobowiązany potraktować to skierowanie jako polecenie służbowe. Pracownik może również sam zdecydować o poszerzeniu swoich kwalifikacji jednak powinien tego dokonać na wniosek i za zgodą pracodawcy. W tej sytuacji podnoszenie kwalifikacji powinno być ściśle związane z wykonywanym zawodem.

Przez zgodę pracodawcy rozumie się każde zachowanie pracodawcy, które ujawnia jego wolę w sposób dostateczny – stanowią o tym przepisy Kodeksu cywilnego. Najwłaściwszą formą wyrażenia zgody pracodawcy jest zawarcie tzw. umowy szkoleniowej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, dotyczącej wzajemnych praw i obowiązków obydwu stron stosunku pracy związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Umowę szkoleniową zawiera się:

  • z pracownikiem przed rozpoczęciem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a najpóźniej – przed rozpoczęciem przez niego korzystania ze świadczeń przewidzianych dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  • na piśmie, przy czym forma pisemna jest zastrzeżona do celów dowodowych.

W umowie tej określa się m.in.:

  • wyższy wymiar urlopu szkoleniowego, niż wskazany w Kodeksie pracy,
  • krótszy niż 3 lata okres pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (tzw. okres odpracowania),
  • przyznanie dodatkowych świadczeń.

Należy zaznaczyć, że pracodawca nie ma obowiązku zawierać umowy szkoleniowej, jeżeli nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnianiu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pracodawca może też wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika w sytuacji, gdy pracownik uczący się we własnym zakresie ujawni to pracodawcy dopiero w trakcie nauki i wystąpi o jego zgodę.

Skomentuj