Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Pracownik, który chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe powinien spodziewać się szeregu udogodnień ze strony pracodawcy. Przepisy Kodeku pracy wręcz traktują to ułatwienie jako obowiązek pracodawcy.

Podkreśli należy, że jeżeli pracodawca uzna iż pracownik, który wyraził wolę zdobywania lub uzupełnienia wiedzy, nie podnosi tym swoich kwalifikacji zawodowych (hobby lub wiedza ogólna) – nie ma obowiązku udzielać żadnego ze świadczeń, które przewidziane są dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Pracodawca w takim wypadku może przyznać pracownikowi:

  • urlop bezpłatny,
  • nieodpłatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy, w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym z pracownikiem.

Kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy określonego rodzaju zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Wszelkie inne kwestie nieuregulowane w tych przepisach mogą zostać ustalone w przepisach wewnątrzzakładowych np.:

  • układzie zbiorowym pracy,
  • regulaminie wynagradzania, a także
  • przepisach szczególnych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dni 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. poz. 14 z późn. zm.).

Źródła pomocnicze:

  1. www.pip.gov.pl

Skomentuj