Podstawowe informacje dotyczące szkoleń okresowych BHP

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca oprócz szkoleń wstępnych, ma obowiązek kierować pracowników na szkolenia okresowe BHP.

Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.) oraz dział X Kodeksu pracy.

Szkolenie okresowe BHP przeprowadzane jest w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomieniu uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 

Szkolenia okresowe BHP przeprowadzane są dla grup pracowników:

 • pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, a w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych, mistrzowie, brygadziści;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 • pracownicy administracyjno-biurowi oraz inni pracownicy biurowi, nie wymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowi, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustawodawca w prawie polskim wyróżnia formy edukacji w zakresie BHP, które występują w przypadku wyżej wymieniony grup.

Aktualne obowiązujące przepisy prawa definiują formy edukacji w zakresie BHP następująco:

 • kurs – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP;
 • seminarium – forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP;
 • samokształcenie kierowane – forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

W zależności od grupy pracowniczej oraz stopnia narażenia na czynniki szkodliwe i niebezpieczne przewidziane są różne formy oraz częstotliwość szkolenia okresowego BHP.

Uczestnicy, grupa pracowników Pierwsze szkolenie

Częstotliwość

Forma szkolenia
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy w przypadku braku prac szczególnie niebezpiecznych w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych

 

 

 

instruktaż

nie rzadziej niż raz na 3 lata nie rzadziej niż raz na rok
pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy

 

nie rzadziej niż raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych, do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

 

 nie rzadziej niż raz na 6 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bhp oraz inne osoby wykonujące zadanie tej służby; pracownicy wymienieni w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia, oprócz pracowników administracyjno – biurowych. do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

 

 

nie rzadziej niż raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Prowadzenie szkoleń BHP

Szkolenia BHP powinny być przeprowadzone przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do takich jednostek możemy zaliczyć:

 • placówki kształcenia ustawicznego lub praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 • szkoły ponadgimnazjalne;
 • jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe;
 • stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higiena pracy;
 • osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniają:

1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;

2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizacje programów szkolenia;

4) odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia działalności szkoleniowej;

5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Skomentuj