Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca jest przede wszystkim obowiązany (art. 207 § 2 K.p.):

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 • reagować na potrzeby w zakresie zapew­nienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobie­gającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilak­tycz­nych,
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Aby realizować ww. obowiązki należy w szczególności:

¨ wiedzieć, kiedy warunki pracy i postępowanie pracowników są bezpieczne,

¨  zapewnić porządek na stanowiskach pracy,

¨ opracować jasne procedury realizacji zadań.

Pracodawca jest obowiązany przekazy­wać pracownikom informacje:

 • o zagrożeniach dla zdrowia i życia wy­stę­pujących w zakładzie pracy, na po­szczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypad­ku awarii i innych sytuacji zagraża­jących zdrowiu i życiu pracowników,
 • działaniach ochronnych i zapobiegaw­czych podjętych w celu wyeliminowa­nia lub ograniczenia zagrożeń, o któ­rych mowa powyżej,
 • o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, obejmujące:

— imię i nazwisko,

— miejsce wykonywania pracy,

— numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

Pracodawca jest ponadto obowiązany:

 • w zależności od rodzaju i zakresu pro­wadzonej działalności, liczby zatrudnio­nych pracowników i innych osób przebywa­jących na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń:
 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypad­kach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, których liczba, szkolenie oraz wyposażenie po­winny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń,
 • zapewnić łączność ze służbami zew­nętrznymi wyspecjalizowanymi w szcze­gólności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratow­nictwa medycznego oraz ochrony prze­ciwpożarowej,
 • w przypadku możliwości wystąpienia zagro­żenia dla zdrowia lub życia:
 • niezwłocznie poinformować pracowni­ków o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpo­wiedniej ochrony,
 • niezwłocznie dostarczyć pracownikom in­strukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miej­sca zagrożenia w miejsce bezpieczne,
 • w razie wystąpienia bezpośredniego zagro­żenia dla zdrowia lub życia:
 • wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne,
 • do czasu usunięcia zagrożenia nie wy­da­wać polecenia wznowienia pracy,
 • umożliwić pra­cownikom podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa — nawet bez porozumie­nia z przełożonym — na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.

Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Podobny obowiązek ciąży na pracodawcy w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

UWAGA!

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dzie­dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz po­wierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

Skomentuj