Pola elektromagnetyczne. Podstawowe informacje (cz. 2)

W ubiegłym roku wyodrębnione zostały dwie nowe miary odziaływania pola elektromagnetycznego – limity IPN i GPO.

Ze względu na ochronę przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, dyrektywa 2013/35/UE ustala dwie odrębne miary oddziaływania pola-EM na pracujących i obiekty materialne w miejscu pracy:
1) Graniczne Poziomy Odziaływania (GPO), rozumiane jako miary bezpośredniego oddziaływania pola-EM na ludzi, obejmującego skutki biofizyczne w organizmie człowieka, w szczególności skutki termiczne i pobudzenie tkanek,

2) Interwencyjne Poziomy Narażenia (IPN), rozumiane jako miary narażenia na pole-EM w miejscu pracy, określające poziomy operacyjne ustalone w celu wskazywania, że przy określonym poziomie narażenia poziom bezpośredniego oddziaływania jest zgodny z odnośnymi limitami GPO, w celu podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych.
Z wyżej wymienionych miar jedynie IPN dotyczą parametrów środowiska pracy; są mierzalne bez udziału osób podlegających ekspozycji; mogą być traktowane jako odpowiedniki wcześniej obowiązujących NDN. 

W polskim ustawodawstwie rozporządzeniami wprowadzającymi obie miary są:
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 952),
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w    sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 950, z późn. zm.).

O wartościach interwencyjnych poziomów narażenia IPN pisaliśmy w cz. 1 zob. (Pola elektromagnetyczne – podstawowe informacje cz. 1). Limity IPN określone zostały w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Natomiast limity GPO pola-EM odnajdziemy w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne. Na podstawie tego rozporządzenia limity GPO określono jako:
1) GPOg – górne GPO, po przekroczeniu których występują niekorzystne skutki dla zdrowia, takie jak ogrzanie tkanek lub pobudzenie tkanki nerwowej i mięśniowej,
2) GPOd – dolne GPO, po przekroczeniu których występują przejściowe zakłócenia percepcji zmysłowej lub niewielkie zmiany funkcji mózgu,
3) GPOu – uzupełniające GPO, dotyczące prądu kończynowego.

Tab. 1 Limity Granicznych Poziomów Oddziaływania (GPO) dotyczące oddziaływania pola-EM

Skomentuj