Pomiary czynników szkodliwych – jak często?

Pomiary czynników szkodliwych – jak często?

Obowiązkiem pracodawcy jest wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. Wykonuje on je na własny koszt. Jak często należy je wykonywać i kto jest do tego uprawniony?

Na podstawie rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pracodawca wykazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary. Polegają one na rozpoznaniu źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń i natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. rodzaju tych czynników oraz ich właściwości,
  2. procesów technologicznych i ich parametrów,
  3. wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem wyników pomiarów tej emisji dostarczanych przez producentów,
  4. środków ochrony zbiorowej i danych dotyczących ich użytkowania,
  5. organizacji pracy i sposobu wykonywania pracy,
  6. rzeczywistego czasu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem obowiązującego u pracodawcy systemu i rozkładu czasu pracy.

Częstotliwość badań i pomiarów czynników szkodliwych

Czynnik szkodliwych

Częstotliwość co najmniej

Wynik ostatniego badania i pomiaru

Czynnik chemiczny lub pył (z wyjątkiem czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym)

raz na dwa lata

stężenie powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS

raz w roku

stężenie powyżej 0,5 wartości NDS

Czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

raz na 6 miesięcy

stężenie powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS

raz na 3 miesiące

stężenie powyżej 0,5 wartości NDS

Pył zawierający azbest

raz na 3 miesiące[1]

bez względu na wynik

Promieniowanie optyczne nielaserowe

raz na dwa lata

poziom ekspozycji powyżej 0,4 do 0,7 wartości maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE)

raz w roku

poziom ekspozycji powyżej 0,7 wartości MDE

Promieniowanie optyczne laserowe

raz na dwa lata

poziom ekspozycji powyżej 0,4 do  0,8 wartości

raz w roku

poziom ekspozycji powyżej 0,8 wartości MDE

Pola lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 0 Hz – 300 GHz

raz na dwa lata

stwierdzono tylko występowanie strefy pośredniej

raz w roku

stwierdzono także występowanie strefy zagrożenia albo strefy zagrożenia i strefy niebezpiecznej

Mikroklimat zimny lub gorący

raz w roku[2]

występowanie mikroklimatu

Czynnik fizyczny (hałas, drgania mechaniczne)

 

 

raz na dwa lata

natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN

 

[1] Jeżeli wynik dwóch ostatnich badań i pomiarów nie przekroczył 0,5 wartości NDS, częstotliwość ta może być zmniejszona do raz na 6 miesięcy.

[2] Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań wartość wskaźników mikroklimatu nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy można wykonać je raz na dwa lata. 

Skomentuj