Ponowna zmiana czasu pracy osób niepełnosprawnych

Kluby poselskie poparły rządowy projekt przywracający skrócony do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo czas pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Decyzja ta jest efektem realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Od 1 stycznia 2012 obowiązywała Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1475). Na mocy jej postanowień skrócony czas pracy przysługiwał pracownikom, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wydał w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.  W innym przypadku czas pracy wynosił pełne 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

13 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygn. akt K 17/11 orzekł, że uzależnienie stosowania skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego  o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyrok został ogłoszony 9 lipca 2013 roku, zaś czas na jego realizację został ustalony na 12 miesięcy od daty publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, co oznacza że od 10 lipca 2014 r. ponownie zaczną obowiązywać przepisy sprzed 1 stycznia 2012 roku – 7godz/doba oraz 35godz/tygodniowo bez konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1475)

– Wyrok TK z dnia 13 czerwca 2013 r. Sygn. Akt K17/11*

Skomentuj