Poparcie dla walki z nielegalnym zatrudnieniem

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie legalności zatrudnienia oraz ochrony praw pracowniczych cudzoziemców, w tym w szczególności obywateli Ukrainy.

Po zapoznaniu się 4 lipca br. z informacją Państwowej Inspekcji Pracy na temat legalności zatrudnienia oraz ochrony praw pracowniczych cudzoziemców, w tym szczególności obywateli Ukrainy, Rada Ochrony Pracy podkreśliła, że słowa uznania należą się inspektorom za ich determinację w ujawnianiu patologii pracy w niesprzyjającym otoczeniu prawnym. W przyjętym stanowisku Rada podzieliła krytyczną opinię inspekcji pracy odnoszącą się do obowiązujących przepisów o zatrudnieniu cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Poparła zgłaszane przez PIP wnioski, m.in. dotyczące dostępu inspekcji pracy i Straży Granicznej do prowadzonego w formie elektronicznej rejestru wystawionych i zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom oraz rejestru cudzoziemców, którzy podjęli pracę na podstawie oświadczenia. Rada z satysfakcją przyjęła uwzględnienie wniosków PIP w procedowanym obecnie projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym podwyższenia kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców do 30 tys. złotych. Zdaniem Rady wprowadzenie w życie proponowanych regulacji zwiększy możliwości oddziaływania Państwowej Inspekcji Pracy, co wpłynie na skuteczność kontroli i ograniczenie zjawiska nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.

W stanowisku opowiedziano się za wprowadzeniem szkoleń dla cudzoziemców zatrudnianych w naszym kraju, mających na celu zapoznanie ich z prawami pracownika, przepisami bhp oraz zagrożeniami na danym stanowisku pracy, za organizacyjnym i finansowym wzmocnieniem urzędów pracy oraz służby kontroli legalności zatrudnienia w PIP, a także za dokonaniem przeglądu prawa w tym zakresie pod kątem uszczelnienia przepisów, wyeliminowania możliwości ich obchodzenia oraz likwidacji przepisów generujących zjawiska patologiczne. Zdaniem Rady należy wzmocnić egzekucję obowiązującego prawa. Jego naruszanie musi przestać być opłacalne, dlatego należy poważnie rozważyć kwestię zwiększenia sankcji za naruszenia prawa pracy. Konieczne jest podjęcie działań w celu marginalizacji nielegalnego zatrudnienia. Rada Ochrony Pracy podkreśliła, że nie można zejść z tej drogi, jeśli Polska ma być państwem demokratycznym przestrzegającym zasad praworządności w stosunkach pracy.

Na posiedzeniu zajęto się również przeglądem i oceną zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Materiał przedstawiła Anita Gwarek, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Omówiła najważniejsze zmiany, dotyczące m.in. struktury urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem i zasad korzystania z takich urlopów, wymienialności uprawnień urlopowych między rodzicami czy poszerzenia kręgu pracowników uprawnionych do urlopów. Podkreśliła, że nowe rozwiązania sprzyjają bardziej elastycznemu wykorzystywaniu przez rodziców uprawnień pracowniczych związanych z opieką nad dzieckiem, a także ułatwiają godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.

W posiedzeniu pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka, uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin oraz dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj