Poprawki do nowelizacji ustawy o PIP – opinia Komisji

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej negatywnie zaopiniowała poprawki do nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczyły one m.in. objęcia obowiązkiem składania oświadczenia nie tylko kontrolerów PIP, ale także pracowników nadzorujących.

Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku składania przez kontrolerów pisemnych oświadczeń dotyczących prowadzenia przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, która jest przedmiotem kontroli.

Podczas środowego posiedzenia senackiej komisji wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki ocenił, że nowelizacja ustawy ma zapewnić transparentność pracy kontrolerów PIP. „Praktyczne znaczenie tej ustawy pojawia się w momencie, kiedy osoba nadzorująca czy przełożony pracownika Państwowej Inspekcji Pracy podejmuje decyzje wyznaczeniu konkretnej osoby do dokonania czynności kontrolnych u określonego pracodawcy. Ustawa powinna dawać przełożonemu informację na temat tego, gdzie podejrzenie o stronniczość i interesowność mogłoby mieć miejsce” – wyjaśnił wiceminister.

Podczas posiedzenia poprawki złożył Antoni Szymański (PiS) i Jan Rulewski (PO), który przejął uwagi biura legislacyjnego.

Szymański zaproponował poprawkę, która „zmierza do objęcia obowiązkiem składnia pisemnego oświadczenia nie tylko pracowników wykonujących czynności kontrolne, ale także pracowników nadzorujących takie czynności”. „Ponadto celem poprawki jest objęcie obowiązkiem składania przez pracownika pisemnego oświadczenia także w przypadku, gdy osoby najbliższe wykonują czynności na podstawie stosunku pracy lub na innej podstawie prawnej, jeśli zakres tych czynności pokrywa się z przedmiotem kontroli” – wyjaśnił Szymański.

Dodał, że poprawka precyzuje, że „chodzi o przedmiot kontroli prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcję Pracy, nie zaś o przedmiot kontroli prowadzonej przez danego pracownika”.

Z kolei biuro legislacyjne zaproponowało, by adresatem składanego oświadczenia był Główny Inspektor Pracy. Legislator zwrócił także uwagę, że opiniowana nowelizacja, wprowadzając obowiązek złożenia przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy pisemnego oświadczenia nie przewiduje „sankcji” w razie odmowy złożenia oświadczenia czy złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą. Dlatego zaproponowano, by taki przypadek stanowił „nienależyte wywiązywanie się z obowiązków służbowych”.

Zieleniecki odpowiedział, że nie podziela opinii biura legislacyjnego. Przekonywał, że adresatem oświadczenia powinien być przełożony pracownika, a nie Główny Inspektor Pracy. „Wchodzimy tu na grunt ustawy o ochronie danych osobowych. Zawsze jest pytanie, w jakim celu ustawodawca wymaga składania tego typu informacji i przekazywania ich Głównemu Inspektorowi Pracy. Wydaje mi się, że powinna być to informacja na potrzeby decydowania o doborze konkretnego pracownika kontrolującego do konkretnej kontroli u danego pracodawcy i tę funkcję realizuje bezpośredni przełożony” – powiedział. Dodał, że oświadczenie jest elementem akt osobowych pracownika.

Komisja w pierwszej kolejności głosowała nad zaopiniowaniem wniosku o odrzucenia ustawy w całości, który złożył Jan Rulewski. Wniosek nie uzyskał większości członków komisji.

Akceptacji komisji nie uzyskały także poprawki zaproponowane przez senatora Szymańskiego i przez biuro legislacyjne. Wobec tego zostały one zgłoszone jako wnioski mniejszości.

Celem nowelizacji ustawy o PIP jest zapewnienie przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, o ile ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez tych inspektorów – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowe przepisy zakładają „wprowadzenie obowiązku składania przez kontrolerów PIP pisemnych oświadczeń o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez tego pracownika”. 

Skomentuj