Porażeni prądem

Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze ustalili w postępowaniu kontrolnym przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy na terenie budowy zakładu pracy.

Podczas przestawiania metalowego rusztowania przejezdnego, bezpośrednio pod napowietrzną linią elektroenergetyczną średniego napięcia, doszło do zetknięcia linii z ramieniem rusztowania. Dwóch pracowników zostało porażonych prądem, jeden z nich zmarł w wyniku doznanego urazu.

Przyczynami wypadku były:

  • brak nadzoru nad prowadzonymi pracami związanymi z montażem ścian zewnętrznych hali;
  • niewłaściwie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp dla pracowników przy wykonywaniu prac na budowie i nieznajomość zagrożenia porażenia prądem, w związku z przebiegającą w pobliżu budowy czynną napowietrzną linią elektroenergetyczną;
  • niewłaściwie opracowana instrukcja bezpiecznego wykonywania robót na budowie (w przedłożonej inspektorom pracy instrukcji bezpiecznego wykonywania prac nie uwzględniono wykonywania prac w sąsiedztwie czynnej napowietrznej linii średniego napięcia oraz wykorzystania przy realizacji zadań, do których wówczas przystępowano, rusztowania przejezdnego);
  • nieodpowiednie przejścia/dojścia do stanowisk pracy (obszar, po którym poszkodowani pracownicy przemieszczali kolumnę rusztowania wykorzystywano jako awaryjny dojazd środków transportu i dostarczania materiałów na teren budowy. Z uwagi na brak wydzielonego pasa wyznaczonego do wykonywania pracy przy budynku pracownicy przemieszczali rusztowanie po nierównym terenie);
  • przemieszczanie rusztowania niezgodnie z instrukcją producenta;
  • wejście w obszar zagrożenia bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej (strefa niebezpieczna przy linii elektroenergetycznej średniego napięcia nie była wyznaczona i oznakowana);
  • niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności przez poszkodowanych pracowników podczas przemieszczania kolumny rusztowania.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy wydał 2 decyzje i 10 wniosków w wystąpieniu. Pracodawcę, odpowiedzialnego za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, ukarano mandatem karnym.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj