Posiłki i napoje - nowelizacja rozporządzenia

Posiłki i napoje - nowelizacja rozporządzenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Właśnie trafił on do konsultacji i uzgodnień.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 279) nie były nowelizowane od dnia jego ogłoszenia. Przez tak długi okres możliwości zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych uległy zmianie (np. w 1996 r. usługi cateringowe nie były rozpowszechnione).

Obecne przepisy

Zapewnienie pracownikom posiłków profilaktycznych wynika z art. 231 Kodeksu pracy – pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatne posiłki. Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje oraz szczegółowe zasady ich wydawania, pracodawca powinien ustalić w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeśli związki zawodowe w danej firmie nie działają - po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

W obecnie obowiązujących przepisach pracodawca, który ze względów organizacyjnych lub ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy nie może wydać pracownikowi posiłku w formie jednego dania gorącego, jest obowiązany stosować jeden z dwóch ustalonych w ww. rozporządzeniu sposobów:

  1. korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
  2. przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Proponowane zmiany miałyby brzmieć następująco:

Pracodawca zapewnia pracownikowi posiłek w czasie pracy w sposób inny niż wydawanie jednego dania gorącego, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania go pracownikowi w tej formie. Szczegółowe warunki zapewnienia takich posiłków ustala pracodawca zgodnie z § 5.

Skomentuj