Posiłki i napoje – nowelizacja rozporządzenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Właśnie trafił on do konsultacji i uzgodnień.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 279) nie były nowelizowane od dnia jego ogłoszenia. Przez tak długi okres możliwości zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych uległy zmianie (np. w 1996 r. usługi cateringowe nie były rozpowszechnione).

Obecne przepisy

Zapewnienie pracownikom posiłków profilaktycznych wynika z art. 231 Kodeksu pracy – pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatne posiłki. Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje oraz szczegółowe zasady ich wydawania, pracodawca powinien ustalić w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeśli związki zawodowe w danej firmie nie działają – po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

W obecnie obowiązujących przepisach pracodawca, który ze względów organizacyjnych lub ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy nie może wydać pracownikowi posiłku w formie jednego dania gorącego, jest obowiązany stosować jeden z dwóch ustalonych w ww. rozporządzeniu sposobów:

  1. korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,
  2. przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Proponowane zmiany miałyby brzmieć następująco:

Pracodawca zapewnia pracownikowi posiłek w czasie pracy w sposób inny niż wydawanie jednego dania gorącego, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania go pracownikowi w tej formie. Szczegółowe warunki zapewnienia takich posiłków ustala pracodawca zgodnie z § 5.

Cel zmiany

Pojawienie się nowych możliwości zapewniania posiłków np. w wyniku rozwoju usług w dziedzinie gastronomii, spowodowało zapotrzebowanie pracodawców na dopuszczenie stosowania innych, dostępnych obecnie, sposobów zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych w czasie pracy.

Pracodawcy po wejściu w życie zmian w przepisach będą mogli korzystać np. z usług firm cateringowych czy też wydawać pracownikom bony, talony, kupony. Nie będą już mieli do wyboru tylko dwóch alternatywnych sposobów przedstawionych wyżej.

W projektowanym rozporządzeniu nie przewiduje się zmian w zakresie przesłanek uzasadniających zapewnienie posiłków, ani wymogów dotyczących wartości odżywczych i energetycznych posiłków.

Nowe sposoby zapewnienia posiłków profilaktycznym pracownikom nie zwalniają z obowiązku zapewnienia odpowiedniej wartości odżywczej tych posiłków.

Zastosowanie przez pracodawcę nowego sposobu zapewniania posiłków profilaktycznych zostanie uzależnione od przeprowadzenia w tym zakresie obowiązkowych konsultacji z przedstawicielami pracowników lub organizacjami związkowymi.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Dokładny termin wejścia w życie opisanych zmian nie jest jeszcze znany. W obecnej chwili projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji, które mają potrwać do 6 kwietnia br. Przewiduje się jednak, że nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pacy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 279).

Źródła pomocnicze:

  1. www.rcl.gov.pl

Skomentuj