Potwierdzenie umów wbrew woli pracowników

Pomorskie. Determinacja inspektora doprowadziła do ukarania pracodawcy unikającego zawierania umów o pracę. Byli pracownicy zyskali etaty choć o to nie zabiegali.

W czasie kontroli jednego z przedsiębiorców inspektor OIP w Gdańsku stwierdził, że pracodawca dużą część pracujących zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych. Praca osób realizujących obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych niczym nie różniła się od pracy pracowników wykonujących zadania na podstawie umów o pracę. Wykonywali oni pracę w tych samych miejscach i pod tym samym kierownictwem, co zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Podpisywali listy obecności, a wynagrodzenie było naliczane przez dział kadr w oparciu o stawkę godzinową.  Inspektor pracy zakwestionował  istniejący stan i wniósł o uznanie, że umowy zawarte z tymi osobami są umowami o pracę.

Przeprowadzona kilka miesięcy później rekontrola wykazała, że pracodawca nie zastosował się do wystąpienia. Przedsiębiorca nie uznał bowiem zakwestionowanych umów cywilnoprawnych zawartych ze spawaczami za umowy o pracę.  Równocześnie stwierdzono, że część osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną zakończyła już pracę w zakładzie. Osobom tym nie wydano jednak świadectw pracy potwierdzających okres zatrudnienia (w związku z nie uznaniem, że zatrudnienie zgodnie z art. 22 kodeksu pracy powinno być realizowane na podstawie umów o pracę). W związku z powyższym inspektor pracy skierował pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy z czterema byłymi pracownikami. Pozew opiewał na wartość ponad 60 tys. zł. Równocześnie inspektor skierował wniosek o ukaranie pracodawcy z tytułu dalszego zatrudniania pozostałych osób w ramach umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy powinna zostać zawarta umowa o pracę.

W postępowaniu karnym prowadzonym przez Wydział Karny Sądu Rejonowego pracodawca został prawomocnie uznany winnym naruszenia art. 281 pkt. 1 Kodeksu Pracy. Z kolei w postępowaniu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zapadł wyrok ustalający istnienie stosunku pracy z byłymi pracownikami wskazanymi w pozwie. Sąd wydając wyrok w sprawie o ustalenie stosunku pracy nie miał żadnych wątpliwości, że pracodawca powinien zawrzeć umowy o pracę w miejsce umów cywilnoprawnych. Stan faktyczny nie budził wątpliwości składu orzekającego, pomimo, że osoby, na rzecz których wytoczono powództwo nie popierały powództwa i nie wstąpiły w proces w charakterze powodów. Wyrok nie jest prawomocny.

Źródło: www.pip.gov.pl

Skomentuj