Pozytywne dane dotyczące wypadków przy pracy w 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy w 2018 r. Okazuje się, że dane są pozytywne w stosunku do lat ubiegłych.

Ogólna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2018 r. wynosiła 84304 osoby, co stanowi o 4,6% mniej niż w 2017 r. Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,84 w 2017 r. do 6,37 w 2018 r.

Można uznać, że ubiegły rok należy do nadzwyczaj bezpiecznych, bowiem zanotowano najmniejszą liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy od 5 lat (!). Znacząca jest także liczba poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym – 0,2% wszystkich poszkodowanych. Jest to spadek o 22,3% liczby poszkodowanych w stosunku do roku 2017.  Zmniejszyła się także liczba osób, które uległy wypadkom ciężkim. W 2018 r. stanowili oni 0,6% liczby wszystkich poszkodowanych, co daje o 21,8% mniej osób niż w roku 2017.

Najbardziej niebezpieczne branże

Wśród najbardziej niebezpiecznych branż, czyli w tych, w których odnotowaną największą liczbę poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym w 2018 r. są: budownictwo (48 ofiar), przetwórstwo przemysłowe (45 ofiar) oraz transport i gospodarka magazynowa (33 ofiar).

Budownictwo od kilku lat utrzymuje się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych. Chociaż liczba osób, które uległy takim wypadkom zmniejszyła się w 2018 r. o 17,2% w stosunku do roku 2017, niemniej jednak 48 osób to wciąż dużo. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PIP głównymi przyczynami takiej ilość poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym w tej branży są:

 1. Przyczyny organizacyjne takie jak:
 • brak nadzoru nad pracownikami,
 • dopuszczenie pracowników do pracy bez odpowiedniego przygotowania (brak szkoleń bhp, brak kwalifikacji itp.),
 • tolerowanie przez osoby kierujące pracownikami odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
 1. Przyczyny ludzkie określane jako „nieprawidłowe zachowanie się pracownika” takie jak:
 • lekceważenie zagrożenia,
 • nieznajomość zagrożenia,
 • nieprawidłowości dotyczące stosowania przez pracowników sprzętu ochronnego, w tym środków ochrony indywidualnej. 

Jeśli chodzi o liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w przetwórstwie przemysłowym to liczba ofiar w wypadkach śmiertelnych zwiększyło się o 2 w stosunku do roku poprzedzającego. Natomiast znacząco zmalała liczba poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem ciężkim, bo aż o 40%. Oznacza to, wzrost świadomości o zagrożeniach pracowników przemysłowych.

Transport i gospodarka magazynowa to branża, w której chyba najbardziej dostrzec można dynamikę, a także pośpiech w wykonywaniu zadań. Z tego też względu w branży tej nietrudno o wypadek, co potwierdzały także statystyki z ostatnich lat. Jednak rok 2018 można rzec, że stał się przełomowy dla tego działu gospodarki, gdyż liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych zmalała o 41% (w 2017 r. odnotowano 56 ofiar, natomiast w 2018 r. – 33). Zmniejszyła się także liczba poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem ciężkim o 37,8%.

Najważniejsze informacje dotyczę wypadków przy pracy w 2018 r. – podsumowanie    

 1. Liczba poszkodowanych oraz wskaźnik wypadkowości ogółem obniżyły się w stosunku do roku ubiegłego.
 2. W 2018 r. nastąpił spadek liczby poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym o 22,3%.
 3. Dominującą grupą wydarzeń powodujących powstanie urazu u osoby poszkodowanej było zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt (30,7%).
 4. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną 60,8% wypadków przy pracy.
 5. Czynnością najczęściej wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku było poruszanie się (35,8%.).
 6. Wśród osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy najwięcej doznało urazu kończyn – 78,8%.

Nie istnieje branża, która nie byłaby obarczona ryzykiem utraty życia lub zdrowia, dlatego też zapewnianie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy powinno być dla niego priorytetem.

Dane z 2018 r. odnoszące się do wypadków przy pracy napawają optymizmem. Rosnąca świadomość pracowników na temat bezpieczeństwa jest bardzo ważna, gdyż to właśnie człowiek jest najsłabszym ogniwem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w firmie.

Pracodawca powinien pamiętać, że wypadek to nie tylko konsekwencje związane ze
skutkami urazów pracownika, ale także, w przypadku wypadków ciężkich i śmiertelnych, odpowiedzialność karna i procesy sądowe, skutkujące wysokimi karami finansowymi lub karą pozbawienia wolności.

Wypadek przy pracy to także wymierne straty ekonomiczne. Wstrzymanie produkcji, konieczność zastąpienia poszkodowanego pracownika, naprawa lub wymiana uszkodzonych maszyn lub narzędzi, czasami odbudowanie całego zniszczonego stanowiska pracy.

Źródła pomocnicze:       

 1. www.gus.gov.pl
 2. www.pip.gov.pl

Skomentuj