Praca w wakacje

Praca w wakacje

Wakacje to czas nie tylko wypoczynku, ale także okres, w którym wiele osób może zarobić lub dorobić pracując na określony czas i na podstawie określonej formy zatrudnienia.

W okresie wakacji można podjąć pracę opartą na różnych formach zatrudnienia. Nie zawsze będą to umowy cywilnoprawne czy umowy agencyjne. Charakterystyką poszczególnych umów zawieranych na okres wakacji zajmiemy się poniżej.

Umowa o pracę na czas określony

Cechą wyróżniającą tę formę zatrudnienia od pozostałych jest konieczność określenia terminu końcowego, do którego ma trwać umowa, w momencie zawierania porozumienia. Może odbyć się to za pomocą określenia czasu obowiązywania umowy np. na okres 1 roku, wyznaczenia konkretnej daty np. 10.10.2019 r., lub może być zawarta w celu:

  • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – np. z powodu jego dwumiesięcznych wakacji (ponieważ pracodawca zatrudnia Cię żebyś zastępował nieobecnego pracownika, umowa ta rozwiąże się z chwilą powrotu pracownika do pracy),
  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym – np. sprzedaż lodów w okresie wakacji – jeżeli jej zawarcie służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

W takich przypadkach umowa na czas określony zawierana na okres wakacji (czyli maksymalnie 2 lub 3 miesiące) może być rozwiązana przez pracownika lub pracodawcę na mocy porozumienia stron. To oznacza, że na jej rozwiązanie musi zgodzić się zarówno pracodawca, jak i pracownik. Umowę na czas określony można wypowiedzieć jednostronnie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o której długości decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Zgodnie z zapisem powyżej taka umowa może również zostać rozwiązana bez jej wypowiedzenia przez obie strony stosunku pracy. Przepisy Kodeksu pracy określają przypadki dopuszczające rozwiązanie umowy o pracę bez jej wypowiedzenia.

Umowa o pracę powinna przede wszystkim określać:

  • strony umowy,
  • rodzaj umowy,
  • datę zawarcia,
  • warunki pracy i płacy, a w szczególności: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcie i zakończenia pracy.

Ważne, jest to, że przed przyjęciem do pracy, bez względu na rodzaj zawieranej umowy, pracodawca ma obowiązek, na swój koszt, skierować zatrudnianego pracownika na badania lekarskie oraz przeprowadzić szkolenie w zakresie bhp.

Skomentuj