Prace w przestrzeniach zamkniętych

Prace w przestrzeniach zamkniętych

Prace prowadzone w przestrzeniach zamkniętych, takich jak: studnie, szamba, studzienki kanalizacyjne, silosy na materiały sypkie itp. stwarzają bardzo duże prawdopodobieństwo nieszczęśliwych wypadów.

Przestrzeń zamknięta oznacza przestrzeń, która ma ograniczone otwory wejściowe i wyjściowe, a także jest w niej niewystarczająca wentylacja naturalna. Nie jest to przestrzeń przygotowana do ciągłego przebywania w niej pracowników. Z tego też względu praca w przestrzeniach zamkniętych, a także zbiornikach należy do prac szczególnie niebezpiecznych.

Do głównych zagrożeń związanych z przebywaniem pracownika w przestrzeni zamkniętej można zaliczyć:

 • duże ryzyko powstania pożaru lub wybuchu,
 • utrata przytomności na skutek gromadzenia się niebezpiecznych gazów cięższych od powietrza takich jak: dwutlenek węgla, metan czy siarkowodór,
 • utonięcie spowodowane podwyższonym poziomem wody w przestrzeni zamkniętej,
 • omdlenia spowodowane małą zawartością tlenu w studzienkach, szambach, kanałach czy studniach,
 • uduszenie spowodowane zasypaniem sypkim materiałem lub brakiem możliwości wydostania się na zewnątrz.

Wykonywanie pracy w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych regulują przepisy.

Podstawowe zasady podejmowania prac w zbiornikach

 1. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę,
 2. Praca powinna odbywać się pod stałym nadzorem, a osoba wydająca polecenie jej wykonania zobowiązana jest sprawdzić, czy organizacja i warunki techniczne zapewniają pracownikom bezpieczeństwo;
 3. Należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku pracownikowi znajdującemu się w przestrzeni zamkniętej.

Przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku pracodawca ma obowiązek poinformować ich o:

 • zakresie pracy, jaka mają wykonać,
 • rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić,
 • niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania,
 • sposobie sygnalizacji między pracującymi w jego wnętrzu, a asekurującymi ich na zewnątrz,
 • postępowaniu w razie zagrożenia.

Ważne!

Przed rozpoczęciem pracy w zbiorniku pracownikowi lub pracownikom należy zapewnić asekurację przez co najmniej jedną osobę pozostającą na powierzchni. Osoba asekurująca powinna być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz zbiornika oraz mieć możliwość wydobycia ich, a w razie zagrożenia niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących –w razie potrzeby – udzielić pomocy.

Skomentuj